Sulkasetin jäsentiedote 2016–2017

 

Syksy 2016

- Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 49.

- Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 5.-6.11.2016 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja juniori– ja senio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

- Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu kaa­ri­na­lai­sen sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin ja tam­pe­re­lai­sen MaSun kanssa jär­jes­te­tään la 12.11.2016 Kaa­ri­nassa. Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus. Tar­kempi tie­dote jul­kais­taan lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen oman har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jalle. Tavoit­teena on saada kaikki seu­ramme junio­ri­pe­laa­jat mukaan tai­doista ja peli­ko­ke­muk­sesta riippumatta!!

 

Kevät 2017

- Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19

- Lop­pu­ke­väällä pidämme kevät­juh­lat, johon kaikki seu­ra­lai­set ovat ter­ve­tul­leita (myös jun­nu­jen vanhemmat).

 

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin säh­köi­siä tie­do­tus­ka­na­via www​.sul​ka​set​.fi ja Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivua.

Lue lisää...

Harjoitusvuorot alkavat

Kesä alkaa olla ohi ja pääs­tään taas naut­ti­maan sul­ka­pal­losta toden teolla. Ensin jän­ni­te­tään Nanna Vai­nion ede­sot­ta­muk­sia Riossa ja sen jäl­keen vii­kolla 35 alka­vat Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot. Junio­ri­vuo­ro­jen aika­tau­lut ja har­joi­tus­pai­kat pysy­vät ennal­laan. Val­men­ta­ja­tii­miin taas saa­daan aina­kin yksi uusi jäsen, kun Sys­syn Sul­kik­sen tiis­tain junio­ri­vuo­rolle tulee uudeksi val­men­ta­jaksi Vesa Niemi. Har­ras­ta­ja­pe­laa­jilla jat­kuu vuoro tiis­tai­sin Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella. Kil­pa­ryh­män vuo­rot jat­ku­vat myös aiem­paan tapaan tiis­tai­sin ja tors­tai­sin Sys­syn Sul­kik­sella, val­men­ta­jana näillä vuo­roilla toi­mii Petri Moi­sio. Kai­kille jäse­nille on lisäksi peli­vuoro pel­källä jäsen­mak­sulla kes­ki­viik­koi­sin Pohjois-​​Hervannan kou­lulla sekä hal­vem­mat peli­hin­nat lau­an­tai­sin Sys­syn Sulkiksella.

Har­joi­tus­vuo­ro­jen tar­kat tie­dot ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vista linkeistä:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen vuo­roille tapah­tuu otta­malla yhteyttä ko. vuo­ron val­men­ta­jaan. Näh­dään vuoroilla!

Lue lisää...

SELL Student Games 13.-15.5.

SELLEnsi vii­kon­lop­puna jär­jes­te­tään Tam­pe­reella kan­sain­vä­li­nen opis­ke­li­jaur­hei­lu­ta­pah­tuma SELL Stu­dent Games 2016. Tapah­tu­massa kil­pail­laan yhteensä 18 eri lajin mes­ta­ruuk­sista. Pää­jär­jes­tä­jänä toi­mii Teek­ka­rei­den Urheilu ja Voi­mai­lu­kerho (TUr­VoKe), mutta Sul­ka­set on mukana jär­jes­tä­mässä tapah­tu­man sulkapallo-​​osuutta. Sul­ka­pal­loon on ilmoit­tau­tu­nut 62 pelaa­jaa 7 eri maasta, jopa Kii­nasta asti. Sul­ka­pallo pela­taan Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella (Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tam­pere) lau­an­taina 14.5. klo 9–19 väli­senä aikana. Sul­ka­se­tin pelaa­jista mukana ovat Tam­pe­reen yli­opis­toa edus­ta­vat Roni Lyy­ti­nen ja Teemu Ekola sekä Tam­pe­reen tek­nil­listä yli­opis­toa edus­tava Olli Inki­nen. Nimek­käim­pänä pelaa­jana kisoissa mukana mies­ten kak­sin­pe­lin maa­il­man­ran­kin­gissa sijalla 90 oleva Liet­tuan Kes­tu­tis Navic­kas. Sul­ka­pal­lon arvon­nat löy­ty­vät Tour­na­ment­softwa­resta ja lisä­tie­toja tapah­tu­masta SELL-​​kisojen net­ti­si­vuilta.

Ter­ve­tu­loa kat­so­maan lau­an­taina 14.5. maa­il­man­luo­kan opis­ke­li­ja­sul­ka­pal­loa Ten­nis­kes­kuk­selle ja kan­nus­ta­maan Sul­ka­se­tin pelaa­jia voit­toi­hin! Myös tal­kooa­vuksi ovat kaikki haluk­kaat tervetulleita:)

Lue lisää...

Kevään harjoitusvuorot päättyvät

Kevät on men­nyt taas nopeasti ja nyt ale­taan olla sekä hal­lin sisällä että ulko­puo­lella jo kesäi­sissä läm­pö­ti­loissa. Aiem­pien vuo­sien tapaan tämä ker­too jäl­leen siitä, että myös Sul­ka­se­tin kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät. Tällä vii­kolla (vko 19) lop­pu­vat kaikki ohja­tut har­joi­tus­vuo­rot tämän kevään osalta. Har­joi­tus­vuo­ro­jen syk­syn alka­mi­sa­jan­koh­dasta (elo­kuun loppu tai syys­kuun alku) sekä mah­dol­li­sista muu­tok­sista ilmoi­te­taan vii­meis­tään elo­kuun alussa.

Kii­tos kai­kille vuo­ro­lai­sille keväästä ja urhei­lul­lista kesää!

PS. Muis­ta­kaa myös elo­kuussa Rio:n olym­pia­lai­set, jossa tul­laan näke­mään maa­il­man parasta sul­ka­pal­loa ja aina­kin yksi suomalainen!

Lue lisää...

Neljä hopeamitalia Junior Elite –kisoista

HBC Junior Elite 2016 –kisat käy­tiin vii­kon­lop­puna 2.-3.4.2016 Rus­kea­suon Pal­loi­lu­hal­lilla, Hel­sin­gissä. Sul­ka­se­tiä kisoissa edusti ennä­tys­määrä junio­reita: Suvi Niemi, Tuo­mas Nevan­ranta, Eetu Miet­ti­nen, Tuuli Säy­nä­vä­järvi, Tuo­mas ja Aapo Saa­ri­nen, Ria Tuo­mi­nen ja Jesse Vuo­rela. Ria ja Jesse nap­pa­si­vat hopeaa seka­ne­lin­pe­lin 11-​​luokassa ja Eetu sekä mies­ten kak­sin­pe­lin että mies­ten nelin­pe­lin 15-​​luokissa. Kaikki Sul­ka­se­tin pelaa­jat sai­vat kokea peli­voit­toja http://​bit​.ly/​1​W​3​h​ut2

Sekanelinpelin 11-luokan palkintojenjako

Seka­ne­lin­pe­lin 11-​​luokan palkintojenjako

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää...

Junnuille tuplamitalit Turusta

Vii­kon­lop­puna 19.-20.3. pelat­tiin Clea­rin Eliitti – Mai​la​pe​li​kauppa​.com –tur­naus. Aapo ja Tuo­mas Saa­ri­nen voit­ti­vat MN-​​13 –luo­kan. Tuuli Säy­nä­vä­järvi voitti NN-​​15 –luo­kan pari­naan jär­jes­tä­vän seu­ran eli Clea­rin Ida Han­kala. Tuo­mas Saa­ri­nen voitti SN-​​13 –luo­kan pari­naan Tapion Sulan Helena San­ta­lahti. Tuuli otti hopeaa NK-​​13 –luo­kassa ja Aapo MK-​​13 –luo­kassa. Ylei­sissä luo­kissa Sul­ka­se­tia edus­ti­vat Eetu Miet­ti­nen, Ville Rasi, Sami Jär­vi­nen ja Tarmo Mar­ti­kai­nen. Tarmo voitti kul­taa MN-​​35 luo­kassa pari­naan Turun Sulan Pauli Saa­ri­nen. Puo­li­vä­lie­riin pää­si­vät Eetu MK-​​B –luo­kassa, Ville MK-​​A –luo­kassa ja Tarmo MN-​​45 –luo­kassa. Kaik­kien tulok­set täältä http://​bit​.ly/​1​p​S​8​YRq.

Miesten kaksinpelin 13-luokan palkintojenjako

Mies­ten kak­sin­pe­lin 13-​​luokan palkintojenjako

Naisten kaksinpelin 15-luokan palkintojenjako

Nais­ten kak­sin­pe­lin 15-​​luokan palkintojenjako

Sekanelinpelin 13-luokan palkintojenjako

Seka­ne­lin­pe­lin 13-​​luokan palkintojenjako

 

Lue lisää...