Sulkasetin syyskokous 2018

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään lau­an­taina 17.11.2018 klo 14:00  ravin­tola Ukko­met­sossa, Kaup­pa­katu 16, Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys.
  5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, talous­ar­vio, jäsen­mak­su­jen suu­ruu­det ja joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot seu­raavalle toi­min­ta­kau­delle sekä tar­kas­te­taan seu­ran säännöt.
  6. Vali­taan seu­ran puheen­joh­taja ja joh­to­kun­nan muut jäsenet.
  7. Vali­taan kaksi toiminnan­tar­kas­ta­jaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat.
Lue lisää...

Seuraesittely ja peli-​​ilta 6.10.

Pime­ne­vien syy­sil­to­jen iloksi jär­jes­te­tään ensi lau­an­taina seu­rae­sit­tely ja peli-​​ilta. Tilai­suu­teen ovat ter­ve­tul­leita kaikki seu­ran jäse­net ja seu­ran vuo­roilla pelaa­vat sekä hei­dän per­heensä! Eril­listä ilmoit­tau­tu­mista ei tar­vita. Ter­ve­tu­loa mukaan!

seuratapahtuma_peliilta_2018_syksy

Lue lisää...

Timantticup sunnuntaina 7.10.

Timant­ticup tulee taas! Timant­ticup 4 pide­tään 7.10. Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kyseessä Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kisa, jossa kaikki saa­vat oman­ta­soi­sia pelejä ja pää­se­vät pitä­mään haus­kaa sul­ka­pal­lon parissa! Ilmoit­taudu mukaan! Tar­kem­mat tie­dot alla:

tc4-mainos

Lue lisää...

Junnuleiri 6.10.

Sul­ka­set jär­jes­tää loka­kuun alussa yhden päi­vän teho­lei­rin 7–18 –vuo­tiaille junio­ri­pe­laa­jille. Leiri on tar­koi­tettu kai­ken tasoi­sille pelaa­jille vasta-​​alkajista kil­pa­pe­laa­jiin. Katso tar­kem­mat tie­dot alta ja ilmoit­taudu pian!leiri2018_mainos

Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat 29.9.2018

Kevään kisoista innos­tu­neena Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa vielä toi­set har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​v. juh­la­vuo­den kun­niaksi. Kisat jär­jes­te­tään lau­an­taina 29.9.2018

Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on maa­nan­taina 24.9. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­tyy alla ole­vasta kuvasta.

Nyt siis kaikki taas mukaan pelaa­maan ja yhdessä pitä­mään yhtä mukava ja rento kil­pailu kuin viime kevää­nä­kin. Var­mis­tat­han paik­kasi pian, jotta mah­dut mukaan, koska viime kevään kisassa oli jo yli 100 pelaaja ja peli­paik­koja on rajallisesti.

harrastekisat0918_mainos

Lue lisää...

Perhesulkis alkaa

Sul­ka­set jär­jes­tää nyt syk­syllä uutena vuo­rona 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tet­tua Per­he­sul­kista. Vuo­rolla kehi­te­tään moto­ri­sia tai­toja ja silmä-​​käsi-​​koordinaatiota yhteis­ten leik­kien ja pelien avulla lii­kun­nan ilo huo­mioi­den. Katso alta tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­taudu mukaan!

perhesulkis2018

Lue lisää...