Kevään harjoitusvuorot päättyvät

Tou­ko­kuu koit­taa jäl­leen ja tämä tie­tää sul­ka­pal­lo­kau­den ja kevään har­joi­tus­vuo­ro­jen päät­ty­mistä. Tällä vii­kolla (vk 19) päät­ty­vät kaikki kou­lu­vuo­rot ja suu­rin osa hal­lien vuo­roista. Mikäli vuo­rosi jat­kuu vielä tämän vii­kon jäl­keen, vuo­ron val­men­taja on tästä ilmoittanut.

Ensi syk­sylle voi muu­ta­mille vuo­roille tulla muu­tok­sia, koska pyrimme toi­min­taamme kas­vat­ta­maan ja lisää­mään vuo­roja. Syk­syn vuo­roista ilmoi­te­taan vii­meis­tään elo­kuun alussa. Syk­syn vuo­rot alka­vat näillä näky­min elo­kuun lopussa eli vii­kolla 35. Mikäli sinua jo nyt kiin­nos­taisi jokin vuoro tai haluat jat­kaa vuo­rolla, ilmoit­taudu vuo­ron val­men­ta­jalle. Van­hat pelaa­jat pää­se­vät myös ilmoit­tau­tu­maan myclu­bin kautta, kun vuo­ro­jen tilanne var­mis­tuu ja ne lisä­tään myclu­biin. Tästä lai­te­taan täl­löin viestiä.

Muka­vaa kesää kaikille!

Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat 28.4.

Sul­ka­set jär­jes­tää lau­an­taina 28.4.2018 yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​vuotisjuhlavuoden kun­niaksi! Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Etsi alla ole­vasta kuvasta itsel­lesi sopi­vat luokat!

Kil­pai­lut alka­vat noin klo 9.00 aamulla. Kil­pai­lu­päivä aloi­te­taan suu­rim­milla luo­killa, jotka ovat toden­nä­köi­sesti mies­ten kak­sin­peli– ja nelin­pe­li­luo­kat. Kaikki alku­pe­lit pyri­tään pelaa­maan 3–4 pelaa­jan pooleissa/​lohkoissa, jat­ko­pe­lit cup-​​tyyliin, poo­lin voit­taja jatkoon.

Osal­lis­tu­mis­maksu kak­sin­pe­leissä on 18 €/​pelaaja ja nelin­pe­leissä 10 €/​pelaaja. Osal­lis­tu­mis­mak­susta lähe­te­tään lasku edus­ta­mal­lesi seu­ralle tai sinulle hen­ki­lö­koh­tai­sesti ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tilla. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ja puhe­lin­nu­me­rot kerä­tään tal­teen, jotta saa­daan tar­vit­taessa yhteyttä pelaa­jaan. Säh­kö­pos­tio­soit­teita ja puhe­lin­nu­me­roita voi­daan käyt­tää myös seu­raa­vien kiso­jen mark­ki­noin­tia varten.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään la 14.4. Jos sinulla on kil­pai­lu­li­senssi, ilmoit­taudu täällä. Jos sinulla ei ole lisens­siä, laita säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Ilmoita säh­kö­pos­tilla myös seu­rasi, jos edus­tat jotain seu­raa. Loh­koar­von­nat ja kiso­jen aika­taulu jul­kais­taan kisa­si­vuilla vii­meis­tään ke 25.4.

Ter­ve­tu­loa Sul­ka­se­tin harrastekisaan!sulkaset_harrastekisa_0418_mainos

Lue lisää...

Sulkasetin kevätkokous 2018

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 28.3.2018 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18,  33700  Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
  5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
  6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
  8. Kokouk­sen päättäminen
Lue lisää...

Harjoitusvuorojen joulutauko

Joulu on jo lähellä ja tämän vuoksi myös Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot syk­syn osalta päät­tyi­vät tällä vii­kolla (viikko 49). Vali­tet­ta­vasti Pohjois-​​Hervannan kou­lun vuo­roja ei pys­tytty jär­jes­tä­mään kol­mena viime viik­kona kou­lun salin remon­tin ja itse­näi­syys­päi­vän juh­lien vuoksi. Asiasta ilmoi­tet­tiin ko. vuo­ro­lai­sille heti asian sel­vit­tyä ja jär­jes­tet­tiin 2 kor­vaa­vaa har­joi­tus­ker­taa lau­an­taille Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella, jonne kum­pa­na­kin ker­tana yli 10 pelaa­jaa pääsi pai­kalle.  Pahoit­te­lemme peruun­tu­neita vuoroja!

Keväällä har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat näillä näky­min aiem­paan tapaan. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten osalta ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo auki ja tapah­tuu Sul­ka­se­tin jäsenrekisteri-​​, las­ku­tus– ja tapah­tu­ma­pal­velu myClu­bin kautta osoit­teessa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​l​o​gin. Kan­nat­taa ilmoit­tau­tua mah­dol­li­sim­man pian, sillä vuo­ro­jen vapaille pai­koille ale­taan otta­maan uusia pelaa­jia heti vuo­den vaih­teen jälkeen.

Mikäli haluat mukaan jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle keväälle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan niin hän voi vuo­den vaih­teen jäl­keen lisätä sinut vuo­rolle mukaan mah­dol­li­sesti vapau­tu­ville pai­koille. Har­joi­tus­vuo­rot ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vien link­kien takaa:

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!!

whatsapp-image-2017-12-10-at-17-19-45

Lue lisää...

Tähtikisat menestyksekkäästi ohi

Sul­ka­se­tin Täh­ti­ki­sat 2017 jär­jes­tet­tiin viime vii­kon­lop­puna 2.-3.12. Kisoissa oli pelaa­jia yhteensä 164 ja pelejä tuli kah­den päi­vän aikana yli 290. Jär­jes­te­lyt sujui­vat hyvin, pelit pysyi­vät lähes koko ajan aika­tau­lussa ja Sul­ka­set sai jär­jes­tet­tyä kaik­kiin tar­vit­ta­viin pelei­hin pis­teen­näyt­tä­jän. Muissa peleissä pelaa­jat oli­vat halun­neet jon­kun tutun pis­teen­näyt­tä­jäksi tai pelissä oli tuo­mari. Valion pelejä tuo­ma­roi Sul­ka­se­tin puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen ja naa­pu­ri­seura Man­sen Sulan Tarja Muikku. Syssy hoiti perin­tei­sesti kuu­lut­ta­mi­sen ja samalla Vic­to­rin myyn­ti­pis­tettä. Pai­kalla oli lisäksi jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja lou­nas kum­pa­na­kin pelipäivänä.

Myös tulok­sel­li­sesti Sul­ka­se­tilla meni kisoissa hyvin. Sul­ka­se­tin pelaa­jat saa­vut­ti­vat yhteensä 10 mita­lia ja 5 välie­rä­paik­kaa. Kul­taa tuli luo­kista MSA (Teemu Ekola), XDA (Jussi Moi­sio), MD35 (Ville Tuo­mi­nen) ja WDC (Tuuli Säy­nä­vä­järvi ja Ria Tuo­mi­nen), hopeaa luo­kista MDA (Teemu Ekola), MS35 (Sami Jär­vi­nen), WSC (Suvi Leh­ti­nen), WDA (Suvi Niemi), MD35 (Tommi Heik­kilä) ja XDC (Ria Tuo­mi­nen ja Aapo Saa­ri­nen) sekä 3/​4-​​sijoitukset luo­kista BSU13 (Jesse Vuo­rela), BSU15 (Aapo Saa­ri­nen), WSC (Ria Tuo­mi­nen), MDV (Roni Lyy­ti­nen) ja MDB (Tuo­mas Nevan­ranta ja Roope Mans­ne­rus). Onnit­te­lut kaikille!

Kii­tok­set hie­noista kisoista kai­kille osal­lis­tu­jille, kan­nus­ta­jille, tal­koo­väelle ja spon­so­reil­lemme K-​​Supermarket Län­si­portti, Solita, Hämeen kir­ja­paino, Tam­pe­reen Säh­kö­lai­tos, Ska­rak ja Vic­tor Fin­land! Alla muu­tama kuva kisoista, lisää kuvia löy­tyy täältätahtikisat17_2

tahtikisat17_1

Lue lisää...

Sulkasetin Tähtikisat 2017

Sul­ka­set jär­jes­tää 2.-3.12. kan­sal­li­set Täh­ti­ki­sat Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kisoissa on taso­luo­kat V, A, B, C sekä juniori– ja senio­ri­luok­kia. Pal­lot sisäl­ty­vät ilmoit­tau­tu­mis­mak­suun Valiossa. Kaikki junio­ri­luo­kat pela­taan yksi­päi­väi­senä sun­nun­taina. Hal­lilla on lou­nas tar­jolla kum­pa­na­kin päi­vänä käteis­mak­sua vas­taan. Peli­pai­kalta löy­tyy myös kah­vio, jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja Vic­to­rin myyn­ti­piste. Kiso­jen vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on huo­menna sun­nun­taina 19.11.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen, arvonta ja tulok­set löy­ty­vät osoit­teesta https://bad­min­ton­fin­land.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​rt/tournament.aspx?id=A4B161FE7123-​​4CE1-​​8A71-​​D6943F3280B9

Ter­ve­tu­loa kisaa­maan tai kat­so­maan sul­ka­pal­loa Suo­men hui­pulta! Kaikki seu­ra­lai­set ovat myös enem­män kuin ter­ve­tul­leita aut­ta­maan järjestelyissä!

img_0034

Lue lisää...