Sulkasetin Tähtikisat 2017

Sul­ka­set jär­jes­tää 2.-3.12. kan­sal­li­set Täh­ti­ki­sat Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kisoissa on taso­luo­kat V, A, B, C sekä juniori– ja senio­ri­luok­kia. Pal­lot sisäl­ty­vät ilmoit­tau­tu­mis­mak­suun Valiossa. Kaikki junio­ri­luo­kat pela­taan yksi­päi­väi­senä sun­nun­taina. Hal­lilla on lou­nas tar­jolla kum­pa­na­kin päi­vänä käteis­mak­sua vas­taan. Peli­pai­kalta löy­tyy myös kah­vio, jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja Vic­to­rin myyn­ti­piste. Kiso­jen vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on huo­menna sun­nun­taina 19.11.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen, arvonta ja tulok­set löy­ty­vät osoit­teesta https://bad­min­ton­fin­land.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​rt/tournament.aspx?id=A4B161FE7123-​​4CE1-​​8A71-​​D6943F3280B9

Ter­ve­tu­loa kisaa­maan tai kat­so­maan sul­ka­pal­loa Suo­men hui­pulta! Kaikki seu­ra­lai­set ovat myös enem­män kuin ter­ve­tul­leita aut­ta­maan järjestelyissä!

img_0034

Lue lisää... Lue lisää...

Sulkasetin jäsentiedote 2017–2018

Syksy 2017

  • Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 49.
  • Junio­ri­pe­laa­jille jär­jes­te­tään leiri 16.-17.9.2017 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Lei­rioh­jel­maa on lau­an­taina klo 10–16 ja sun­nun­taina klo 10–15. Lei­ristä tulee eril­li­nen tie­dote vuo­roille ja seu­ran säh­köi­sille tiedotuskanaville.
  • Lau­an­taina lei­rioh­jel­man jäl­keen klo 16.30 pide­tään info-​​tilaisuus seu­ran aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen. Tilai­suu­dessa on kah­vi­tar­joilu. Tervetuloa!
  • Lau­an­taina n. klo 16.30 alkaa myös seu­ran syys­ta­pah­tuma Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Tuol­loin kaik­kien seu­ran jäsen­ten on mah­dol­lista pelailla sul­ka­pal­loa mak­sutta (ota peli­va­rus­teet mukaan), lisäksi tar­jolla on muka­vaa yhdes­sä­oloa, ja kevyttä ilta­pa­laa. Ilmoit­tau­tu­mi­set syys­ta­pah­tu­maan Sys­sylle (if.siklusnyssysnull@yssys, puh. 050 5166 167) 10.9.2017 mennessä.
  • Junio­reille jär­jes­te­tään Timantti-​​cup Man­sen Sulan toi­mesta su 22.10.2017. Kisa on tar­koi­tettu kai­kille junio­ri­pe­laa­jille tasosta riip­pu­matta. Tapah­tu­masta tulee lisä­tie­toa myöhemmin.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 2.-3.12.2017 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja juniori– ja senio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

Kevät 2018

  • Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19.

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivua.

Lue lisää...

Harjoitusvuorot alkavat

Syksy saa­puu ja kaikki seu­ran har­joi­tus­vuo­rot alka­vat jäl­leen vii­kolla 35. Mikäli haluat ilmoit­tau­tua jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan. Muu­tok­sena aiem­paan maa­nan­tain Pohjois-​​Hervannan junio­ri­vuoro pide­tään jat­kossa klo 17–18.30. Mui­den vuo­ro­jen aika­tau­lut ovat pysy­neet samana. Alta löy­ty­vät tar­kat tie­dot vuo­roista ja nii­den alkamispäivämäärät:

Seura jär­jes­tää syys­kau­den alka­mi­sen kun­niaksi myös sul­ka­pal­lo­lei­rin ja seura-​​tapahtuman 16.-17.9., näistä lisä­tie­toa tulossa pian.

Näh­dään reeneissä!

Lue lisää...

Kesä tulee

Kevät meni taas nopeasti ja har­joi­tus­vuo­rot päät­tyi­vät muu­tama viikko sit­ten. Kii­tos kai­kille kulu­neesta keväästä! Har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat taas kesän jäl­keen syys­kuun alussa, tar­kem­paa tie­toa vuo­ro­jen alka­mi­sa­jan­koh­dasta tulee myö­hem­min. Lisäksi syk­syn alkuun on suun­ni­teltu seu­ran junio­ri­lei­riä ja kai­kille jäse­nille tar­koi­tet­tua sul­ka­pal­lo­pi­toista syys­kau­den aloi­tus­ta­pah­tu­maa. Näis­tä­kin lisää tie­toa myö­hem­min kesällä.

Nau­tin­nol­lista ja aurin­koista kesää kaikille!

kesakuva

Lue lisää...

Timantticup 1/​2017 pelattu

Sun­nun­taina 26.3. pelat­tiin Sys­syn Sul­kis Raho­lassa ensim­mäi­nen Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kil­pailu Timant­ticup. Heti ensim­mäi­seen kil­pai­luun osal­lis­tui hie­nosti 49 pelaa­jaa. Suu­rin osa pelaa­jista oli pai­kal­li­sista seu­roista Man­sen Sulka ja Sul­ka­set, mutta pai­kalle oli tul­lut myös muu­ta­mia pelaa­jia Hämeen­lin­nasta asti. Kisoissa oli yhteensä 9 kak­sin­pe­li­luok­kaa ja 4 nelin­pe­li­luok­kaa, kum­mas­sa­kin peli­muo­dossa oli myös minisulkisluokka,

Kisat aloi­tet­tiin pelaa­jien yhteis­ku­valla (kts. alla) ja yhtei­sellä alku­läm­mit­te­lyllä, johon oli saatu malli mai­la­pe­li­kor­di­naat­tori Maria Hok­ka­selta. Alku­läm­mit­te­lyn jäl­keen läh­det­tiin pelaa­maan kak­sin­pe­lejä siten, että jokai­nen kak­sin­pe­li­luokka sai pelata 1–2 ken­tällä rau­hassa omat pelinsä alusta lop­puun. Otte­lut pelat­tiin 11 pis­teen erillä, mikä teki otte­luista nopeita ja pis­teistä tär­keitä. Pelaa­jat näyt­ti­vät pis­teitä tois­tensa pelei­hin van­hem­pien ja toi­mit­si­joi­den avus­tuk­sella. Toi­mit­si­jat oli­vat tär­keässä roo­lissa myös opet­ta­massa uusille kisa­pe­lu­reille ja hei­dän van­hem­mil­leen pelin sään­töjä. Kak­sin­pe­li­luok­kien jäl­keen pelat­tiin vielä nelin­pe­lit. Kaikki pelaa­jat sai­vat osal­lis­tu­mis­mi­ta­lit ja lisäksi luok­kien voit­ta­jat sai­vat pal­kin­not ensim­mäi­sestä sijastaan.

Kisoissa näkyi joka luo­kassa hie­noa pelaa­mi­sen ja liik­ku­mi­sen iloa sekä yhteis­hen­keä pelaa­jien, van­hem­pien ja toi­mit­si­joi­den kes­ken. Kisat onnis­tui­vat­kin hyvin tavoit­tees­saan saada pelaa­jille kisa­ko­ke­musta sekä lii­kun­nan iloa. Sul­ka­se­tiltä oli kisoissa mukana run­sas määrä seura-​​aktiiveja ja val­men­ta­jia toi­mit­si­joina avus­ta­massa nuo­ria pelaa­jia kil­pa­pe­laa­mi­sen ensi askeleissa.

Timant­ticup tulee saa­maan jat­koa ensi syk­syllä, jol­loin seu­raava kil­pailu on tar­koi­tus pitää Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa Man­sen Sulan toi­mesta. Jat­kossa on tavoit­teena pelata Timantticup-​​kisoja sään­nöl­li­sesti 4 ker­taa vuodessa.

Kii­tos vielä ker­ran kai­kille kisoi­hin osal­lis­tu­neille pelaa­jille, van­hem­mille sekä toi­mit­si­joille! Ensim­mäi­sen kil­pai­lun tulok­set löy­ty­vät täältä ja kuvia kisasta on näh­tä­villä Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivuilla. Myös Sul­ka­pal­lo­liitto jul­kaisi Timant­ticu­pista uuti­sen, joka löy­tyy täältä. Seu­raa­van ker­ran näh­dään Timant­ticu­pin mer­keissä syksyllä!

copy-of-20170326_095246

Lue lisää...