Juniorien harjoitusvuorot

Sul­ka­se­tin junio­rien har­joi­tus­vuo­ro­jen raken­netta on toi­vo­mus­ten perus­teella seu­ran joh­to­kun­nan puo­lesta sel­key­tetty. Nyt har­joi­tus­vuo­rot on jaettu aloit­ta­ville pelaa­jille sopi­viksi perus­ryh­miksi sekä tästä eteen­päin lisää vuo­roja halua­ville ja kil­pai­lu­toi­min­taan suun­tau­tu­ville junio­reille sopi­viksi jat­ko­ryh­miksi ja kil­pa­ju­nio­ri­vuo­roiksi. Kaikki vuo­rot löy­ty­vät täältä.

Perus­ryh­mistä Koi­vis­ton­ky­län ja Sys­syn vuo­roilla on vielä muu­tama paikka vapaana eli jos olet aloit­ta­massa har­ras­tusta, kysy näi­den vuo­ro­jen val­men­ta­jilta lisä­tie­toa. Mikäli käyt jo jol­la­kin Sul­ka­se­tin vuo­rolla ja haluai­sit lisää har­joi­tus­ker­toja viik­koon, kysy asiasta omalta val­men­ta­jal­tasi tai jat­ko­ryh­mien val­men­ta­jilta, sillä myös jat­ko­ryh­missä on muu­ta­mia paik­koja vielä vapaana.

reenikuvat

Lue lisää...

Mailapelien perhepäivä lauantaina 11.2.

Lau­an­taina 11.2. jär­jes­te­tään Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella mai­la­pe­lien per­he­päivä, jonne 4–12-vuotiaat lap­set ja hei­dän van­hem­pansa saa­vat tulla ilmai­seksi kokei­le­maan eri mai­la­pe­lejä klo 10–13 väli­senä aikana. Alla tar­kem­mat tie­dot. Katso myös tapah­tu­man fb-​​ryhmä.mailapelipaiva

Lue lisää...

Uusi johtokunta ja tiedotus

Sul­ka­se­tin joh­to­kun­nan jäse­nistä osa vaih­tui vuo­den alusta, katso joh­to­kun­nan tämän­het­ki­set jäse­net täältä. Seu­ran puheen­joh­ta­jana jat­kaa edel­leen Pekka Saa­ri­nen, vara­pu­heen­joh­ta­jana toi­mii Ari Saa­ri­nen, rahas­ton­hoi­ta­jana Tarja Niemi ja sih­tee­rinä Petri Moi­sio. Mikäli on jotain palau­tetta tai kysyt­tä­vää joh­to­kun­nalta, laita vies­tiä Ota yhteyttä –lomak­keen kautta, säh­kö­pos­tilla tai vetäise hal­lilla hihasta.

Tie­do­tus seu­ran net­ti­si­vu­jen kautta on viime aikoina ollut hie­man hil­jaista. Pyrimme tän­ne­kin aina­kin tär­keim­mistä asioista uuti­sia lait­ta­maan sään­nöl­li­sin välia­join, mutta kan­nat­taa seu­rata myös seu­ran facebook-​​sivuja, jonne tulee tiheäm­pään tah­tiin uutisia.

Lue lisää...

The first 5 shots in doubles

doubles

There is an PhD study (in Ger­man) on the first 5 in int’l doubles finals from the 1990s , the can­di­date ana­ly­sed over 40+ unique 5-​​shot-​​sequences and has publis­hed an inte­rac­tive CD-​​ROM. Based on his fin­dings and com­bi­ned with “game theory”, the sequence is A-​​B-​​A-​​B-​​A (with A the ser­ver, B the recei­ver) and must be thought by backward induc­tion, or from the last shot to the first (5−4−3−2−1), not from the first to the last (1−2−3−4−5). So, this 5−4−3−2−1 goes like this:

(Hope this helps. Don’t be con­fused, read it twice. It’s a forward thin­king and backward deci­sion making after all (dif­ficult even for gra­duate and PhD stu­dents). Any sug­ges­tions or cor­rec­tions are very welcomed.)

Lue lisää...

Itsenäisyyspäivä ja harjoitusvuorojen päättyminen

Syksy on taas men­nyt nopeasti ja har­joi­tus­vuo­rot jää­vät jou­lu­tauolle. Tällä vii­kolla päät­ty­vät kou­lu­jen har­joi­tus­vuo­rot ja ensi vii­kolla hal­lien (Ten­nis­kes­kus ja Sys­syn Sul­kis) vuo­rot. Har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat kevät­kau­den osalta vii­kolla 2. Ilmoita vuo­ron val­men­ta­jalle hyvissä ajoin jos aiot jat­kaa vuo­rolla myös keväällä.

Lisäksi huo­menna Itse­näi­syys­päi­vänä ei ole har­joi­tus­vuo­roja Ten­nis­kes­kuk­sella tai Sys­syn Sulkiksella.

Hyvää Jou­lua ja Onnel­lista Uutta Vuotta 2017 kaikille!

Lue lisää...

Sulkasetin Tähtikisat 2016

Tuomas Saariselle ja Tuuli Säynäväjärvelle SN-15 kultaa.

Tuo­mas Saa­ri­selle ja Tuuli Säy­nä­vä­jär­velle SN-​​15 kultaa.

Sul­ka­set jär­jesti Täh­ti­ki­sat 5. — 6.11.2016 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa oli lukuisa määrä oman seu­ramme jäse­niä sekä pelaa­massa että tal­koi­le­massa. Uudet seura-​​asumme ehti­vät sopi­vasti saa­pua ennen kisoja ja monella oli­kin uusi asu päällä. Kisat onnis­tui­vat val­ta­vasta osal­lis­tu­ja­mää­rästä huo­li­matta aika­tau­lu­jen, pis­teen­näyt­tö­jen ym. suh­teen var­sin mai­niosti. Sul­ka­se­tin junio­rit ja aikuis­pe­laa­jat nap­si­vat lukui­sia sijoi­tuk­sia. Tulok­set löy­ty­vät tour­na­ment­softwa­resta. Onnit­te­lut mita­lis­teille ja kii­tok­set kai­kille muille mukana olleille ja eri­tyi­sesti tal­koi­hin osal­lis­tu­neille, jotta saimme jäl­leen ker­ran jär­jes­tet­tyä onnis­tu­neet kisat!

Lue lisää...