Kesä tulee

Kevät meni taas nopeasti ja har­joi­tus­vuo­rot päät­tyi­vät muu­tama viikko sit­ten. Kii­tos kai­kille kulu­neesta keväästä! Har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat taas kesän jäl­keen syys­kuun alussa, tar­kem­paa tie­toa vuo­ro­jen alka­mi­sa­jan­koh­dasta tulee myö­hem­min. Lisäksi syk­syn alkuun on suun­ni­teltu seu­ran junio­ri­lei­riä ja kai­kille jäse­nille tar­koi­tet­tua sul­ka­pal­lo­pi­toista syys­kau­den aloi­tus­ta­pah­tu­maa. Näis­tä­kin lisää tie­toa myö­hem­min kesällä.

Nau­tin­nol­lista ja aurin­koista kesää kaikille!

kesakuva

Lue lisää...

Timantticup 1/​2017 pelattu

Sun­nun­taina 26.3. pelat­tiin Sys­syn Sul­kis Raho­lassa ensim­mäi­nen Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kil­pailu Timant­ticup. Heti ensim­mäi­seen kil­pai­luun osal­lis­tui hie­nosti 49 pelaa­jaa. Suu­rin osa pelaa­jista oli pai­kal­li­sista seu­roista Man­sen Sulka ja Sul­ka­set, mutta pai­kalle oli tul­lut myös muu­ta­mia pelaa­jia Hämeen­lin­nasta asti. Kisoissa oli yhteensä 9 kak­sin­pe­li­luok­kaa ja 4 nelin­pe­li­luok­kaa, kum­mas­sa­kin peli­muo­dossa oli myös minisulkisluokka,

Kisat aloi­tet­tiin pelaa­jien yhteis­ku­valla (kts. alla) ja yhtei­sellä alku­läm­mit­te­lyllä, johon oli saatu malli mai­la­pe­li­kor­di­naat­tori Maria Hok­ka­selta. Alku­läm­mit­te­lyn jäl­keen läh­det­tiin pelaa­maan kak­sin­pe­lejä siten, että jokai­nen kak­sin­pe­li­luokka sai pelata 1–2 ken­tällä rau­hassa omat pelinsä alusta lop­puun. Otte­lut pelat­tiin 11 pis­teen erillä, mikä teki otte­luista nopeita ja pis­teistä tär­keitä. Pelaa­jat näyt­ti­vät pis­teitä tois­tensa pelei­hin van­hem­pien ja toi­mit­si­joi­den avus­tuk­sella. Toi­mit­si­jat oli­vat tär­keässä roo­lissa myös opet­ta­massa uusille kisa­pe­lu­reille ja hei­dän van­hem­mil­leen pelin sään­töjä. Kak­sin­pe­li­luok­kien jäl­keen pelat­tiin vielä nelin­pe­lit. Kaikki pelaa­jat sai­vat osal­lis­tu­mis­mi­ta­lit ja lisäksi luok­kien voit­ta­jat sai­vat pal­kin­not ensim­mäi­sestä sijastaan.

Kisoissa näkyi joka luo­kassa hie­noa pelaa­mi­sen ja liik­ku­mi­sen iloa sekä yhteis­hen­keä pelaa­jien, van­hem­pien ja toi­mit­si­joi­den kes­ken. Kisat onnis­tui­vat­kin hyvin tavoit­tees­saan saada pelaa­jille kisa­ko­ke­musta sekä lii­kun­nan iloa. Sul­ka­se­tiltä oli kisoissa mukana run­sas määrä seura-​​aktiiveja ja val­men­ta­jia toi­mit­si­joina avus­ta­massa nuo­ria pelaa­jia kil­pa­pe­laa­mi­sen ensi askeleissa.

Timant­ticup tulee saa­maan jat­koa ensi syk­syllä, jol­loin seu­raava kil­pailu on tar­koi­tus pitää Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa Man­sen Sulan toi­mesta. Jat­kossa on tavoit­teena pelata Timantticup-​​kisoja sään­nöl­li­sesti 4 ker­taa vuodessa.

Kii­tos vielä ker­ran kai­kille kisoi­hin osal­lis­tu­neille pelaa­jille, van­hem­mille sekä toi­mit­si­joille! Ensim­mäi­sen kil­pai­lun tulok­set löy­ty­vät täältä ja kuvia kisasta on näh­tä­villä Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivuilla. Myös Sul­ka­pal­lo­liitto jul­kaisi Timant­ticu­pista uuti­sen, joka löy­tyy täältä. Seu­raa­van ker­ran näh­dään Timant­ticu­pin mer­keissä syksyllä!

copy-of-20170326_095246

Lue lisää...

Timantticupin arvonta julkaistu

Timant­ticup 1/​2017 –kil­pai­lun arvonta on tehty ja se löy­tyy Tour­na­ment­softwa­resta. Pelit pela­taan sun­nun­taina 26.3. klo 10–15 väli­senä aikana Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kaik­kia pelaa­jia pyy­de­tään tule­maan pai­kalle vii­meis­tään klo 9.45, sillä ennen pelien alkua pide­tään yhtei­nen alku­läm­mit­tely. Aika­taulu on alus­tava, joten kaik­kien olisi hyvä olla pai­kalla heti kil­pai­lun alusta. Kak­sin­pe­li­luo­kat pela­taan siten, että jokai­sella luo­kalla on käy­tössä 1–2 kent­tää, jossa kaikki luo­kan pelit pela­taan jär­jes­tyk­sessä peräk­käin. Kak­sin­pe­lien jäl­keen pela­taan nelin­pe­lit. Pelien suu­ren mää­rän vuoksi kaikki erät pela­taan 11 pis­tee­seen (max 15), otte­lu­voit­toon tar­vi­taan 2 erävoittoa.

Muis­ta­kaa ottaa mukaan kisa­maksu 10€/kaksinpeli ja 10€/nelinpelipari, maksu tapah­tuu pai­kan päällä toi­mit­si­ja­pöy­dälle ennen pelien alkua. Hal­lilla on pelaa­jille tar­jolla ome­noita, mutta hal­lin kah­vio on kiinni, joten kan­nat­taa ottaa mukaan myös omia eväitä.

Näh­dään sunnuntaina!

Lue lisää...

Timantticup-​​kilpailu 26.3.

Pir­kan­maalla alkaa uusi junio­ri­ki­sa­sarja Timant­ticup! Timant­ticu­pin kil­pai­lut ovat avoi­mia kai­kille junio­reille iästä ja tasosta riip­pu­matta. Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi lisens­siä eikä seu­ran jäse­nyyttä. Myös Pir­kan­maan ulko­puo­lelta voi läh­teä mukaan. Pelaa­jat jae­taan iän ja tason mukaan luok­kiin, kai­kille taa­taan vähin­tään 3 peliä. Ensim­mäi­nen kil­pailu jär­jes­te­tään sun­nun­taina 26.3. Sys­syn Sul­kis Raho­lassa, vielä tämä viikko aikaa ilmoit­tau­tua. Kaikki mukaan pelaamaan!junnukisan-mainos_yleinen

Lue lisää...

Sulkasetin pelaajia tavoittelemassa senioreiden SM 2017 –mestaruuksia

Tarmo Martikainen ja Ville Tuominen kisaamassa senioreiden SM-mestaruuksista.

Tarmo Mar­ti­kai­nen ja Ville Tuo­mi­nen kisaa­massa senio­rei­den SM-​​mestaruuksista.

Vii­kon­lop­puna Nuor­ten ja Senio­rei­den SM 2017 –kisoissa Hel­sin­gissä, Rus­kea­suon pal­loi­lu­hal­lilla näh­tiin hie­noa menes­tystä Sul­ka­se­tin pelaajilta.

Tarmo Mar­ti­kai­nen pelasi välie­riin sekä mies­ten 50-​​luokan kak­sin­pe­leissä että nelin­pe­lissä, jossa parina ESB:n Arto Kauppinen.

Ville Tuo­mi­nen eteni myös välie­riin mies­ten nelin­pe­lin 40-​​luokassa Par­ka­non Sul­ka­pal­loi­li­joi­den Marko Mar­se­lan kanssa. Ville pelasi lisäksi puo­li­vä­lie­riin seka­ne­lin­pe­lin 40-​​luokassa pari­naan Tapion Sulan Hangrong Liu sekä mies­ten kak­sin­pe­lin 35-​​luokassa pari­naan Toi­ja­lan Valp­paan Antti Rehtola.

Sami Jär­vi­nen ja Jussi Moi­sio pela­si­vat mies­ten nelin­pe­lin 35-​​luokassa puo­li­vä­lie­riin ja Pekka Voltti toi­selle kier­rok­selle mies­ten nelin­pe­lin 45– ja 50-​​luokissa pari­naan Man­sen Sulan Jarmo Niemi.

Onnit­te­lut kai­kille! Kiso­jen sivus­ton löy­dät http://​bit​.ly/​2​l​p​c​t3H.

 

Lue lisää...

ATV Eliitissä paljon Sulkasetin pelaajia

Ria Tuominen tyttöjen U13-luokan voittajana.

Ria Tuo­mi­nen tyt­tö­jen U13-​​luokan voittajana.

Sul­ka­set menes­tyi hie­nosti Clea­rin jär­jes­tä­missä ATV Eliitti 2017 kisoissa 11.-12.2.2017, Jarkko Nie­mi­nen –aree­nalla Turussa. Kul­ta­mi­ta­leita toi­vat tuliai­sina Antti-​​Pekka Saa­ri­nen mies­ten­kak­sin­pe­lin B-​​luokasta, Antti-​​Pekka Saa­ri­nen ja Roope Mansné­rus mies­ten nelin­pe­lin C-​​luokasta sekä Ria Tuo­mi­nen tyt­tö­jen kak­sin­pe­lin 13-​​luokasta.

Hopeaa saa­vut­ti­vat Sari Mik­ko­nen ja Suvi Niemi nais­ten nelin­pe­lin A-​​luokassa, Suvi Niemi ja Ville Tuo­mi­nen seka­ne­lin­pe­lin B-​​luokassa, Aapo Saa­ri­nen ja Tuo­mas Saa­ri­nen poi­kien nelin­pe­lin 15-​​luokassa, Tuo­mas Saa­ri­nen ja Tuuli Säy­nä­vä­järvi tyt­tö­jen seka­ne­lin­pe­lin 15-​​luokassa sekä Ria Tuo­mi­nen seka­ne­lin­pe­lin 13-​​luokassa pari­naan Rai­sion Sul­ka­pal­loi­li­joi­den Akseli Nummi.

Prons­si­si­jalle ylti Tuuli Säy­nä­vä­järvi myös tyt­tö­jen nelin­pe­lin 15-​​luokassa pari­naan Clea­rin Alanna Hakala.

Välie­riin pela­si­vat Suvi Niemi ja Ville Tuo­mi­nen seka­ne­lin­pe­lin A-​​luokassa, Ria Tuo­mi­nen nais­ten nelin­pe­lin C-​​luokassa pari­naan Dri­ven Riikka Viho­nen sekä Tuo­mas Saa­ri­nen poi­kien kak­sin­pe­lin 13-​​luokassa.

Nel­jään peli­luok­kaan osal­lis­tu­nut Suvi Niemi kom­men­toi kisoja muka­viksi, vaikka aika­tau­lut oli­vat välillä yli tun­nin myöhässä.

ATV Eliitti –kiso­jen tulok­set löy­dät http://​bit​.ly/​2​k​C​A​hwA.

 

Lue lisää...