The first 5 shots in doubles

doubles

There is an PhD study (in Ger­man) on the first 5 in int’l doubles finals from the 1990s , the can­di­date ana­ly­sed over 40+ unique 5-​​shot-​​sequences and has publis­hed an inte­rac­tive CD-​​ROM. Based on his fin­dings and com­bi­ned with “game theory”, the sequence is A-​​B-​​A-​​B-​​A (with A the ser­ver, B the recei­ver) and must be thought by backward induc­tion, or from the last shot to the first (5−4−3−2−1), not from the first to the last (1−2−3−4−5). So, this 5−4−3−2−1 goes like this:

(Hope this helps. Don’t be con­fused, read it twice. It’s a forward thin­king and backward deci­sion making after all (dif­ficult even for gra­duate and PhD stu­dents). Any sug­ges­tions or cor­rec­tions are very welcomed.)

Lue lisää...

Itsenäisyyspäivä ja harjoitusvuorojen päättyminen

Syksy on taas men­nyt nopeasti ja har­joi­tus­vuo­rot jää­vät jou­lu­tauolle. Tällä vii­kolla päät­ty­vät kou­lu­jen har­joi­tus­vuo­rot ja ensi vii­kolla hal­lien (Ten­nis­kes­kus ja Sys­syn Sul­kis) vuo­rot. Har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat kevät­kau­den osalta vii­kolla 2. Ilmoita vuo­ron val­men­ta­jalle hyvissä ajoin jos aiot jat­kaa vuo­rolla myös keväällä.

Lisäksi huo­menna Itse­näi­syys­päi­vänä ei ole har­joi­tus­vuo­roja Ten­nis­kes­kuk­sella tai Sys­syn Sulkiksella.

Hyvää Jou­lua ja Onnel­lista Uutta Vuotta 2017 kaikille!

Lue lisää...

Sulkasetin Tähtikisat 2016

Tuomas Saariselle ja Tuuli Säynäväjärvelle SN-15 kultaa.

Tuo­mas Saa­ri­selle ja Tuuli Säy­nä­vä­jär­velle SN-​​15 kultaa.

Sul­ka­set jär­jesti Täh­ti­ki­sat 5. — 6.11.2016 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa oli lukuisa määrä oman seu­ramme jäse­niä sekä pelaa­massa että tal­koi­le­massa. Uudet seura-​​asumme ehti­vät sopi­vasti saa­pua ennen kisoja ja monella oli­kin uusi asu päällä. Kisat onnis­tui­vat val­ta­vasta osal­lis­tu­ja­mää­rästä huo­li­matta aika­tau­lu­jen, pis­teen­näyt­tö­jen ym. suh­teen var­sin mai­niosti. Sul­ka­se­tin junio­rit ja aikuis­pe­laa­jat nap­si­vat lukui­sia sijoi­tuk­sia. Tulok­set löy­ty­vät tour­na­ment­softwa­resta. Onnit­te­lut mita­lis­teille ja kii­tok­set kai­kille muille mukana olleille ja eri­tyi­sesti tal­koi­hin osal­lis­tu­neille, jotta saimme jäl­leen ker­ran jär­jes­tet­tyä onnis­tu­neet kisat!

Lue lisää...

Sulkasetin syyskokous 2016

SULKASET RY SYYSKOKOUS

 

19.11.2016 klo 16.00 Ravin­tola Ukkometso

Kaup­pa­katu 16  Tampere

 

 
ESITYSLISTA

1. Kokouk­sen avaus
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ään­ten­las­ki­jaa.
3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus.
4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys.
5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, talous­ar­vio, jäsen­mak­su­jen suu­ruu­det ja joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot seu­raa­valle toi­min­ta­kau­delle.
6. Vali­taan seu­ran puheen­joh­taja ja joh­to­kun­nan muut jäse­net.
7. Vali­taan kaksi tilin­tar­kas­ta­jaa ja heille kaksi vara­ti­lin­tar­kas­ta­jaa.
8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat.

Lue lisää...

Sulkasetin Tähtikisat 5.-6.11.

Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 5.-6.11. Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kisoissa pela­taan sekä ylei­set luo­kat että ikä­luo­kat. Kaikki junio­rei­den pelit pela­taan yksi­päi­väi­senä sun­nun­taina. Peli­pai­kalla on lou­nas­ruo­kai­luun mah­dol­li­suus molem­pina päi­vinä. Pai­kalla myös jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon puo­lesta. Toi­vomme kaik­kia seu­ran jäse­niä ja eten­kin junio­reita mukaan pelaa­maan tai seu­raa­maan kisoja. Myös kaikki muut ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kova­ta­soi­sia pelejä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kisoi­hin Tour­na­ment­softwa­ren kautta, vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 23.10. Kisat

Katso myös Sul­ka­pal­lo­lii­ton uuti­nen kisoista sekä Face­boo­kin tapah­tu­ma­sivu.

Lue lisää...

Junioreiden seuraottelu 2016

Tie­dote junio­rei­den seu­raot­te­lusta lau­an­taina 12.11.2016

Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Clear-​​MaSu-​​Sulkaset lau­an­taina 12.11.2016 klo 10.00 Kaa­ri­nan Kilos­por­tissa. Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja. Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus  (10 €/​pelaaja) MaSun kanssa Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sen edestä klo 7.00 ja paluu samaan paik­kaan n. klo 20. Kisoi­hin läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia, ja myös pelaa­jien van­hem­pia voi tulla mukaan mikäli bus­siin mah­tuu. Pai­kan päällä on lou­nas­mah­dol­li­suus.
Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 31.10.2016 mennessä.

Lue lisää...