Hyvää joulua!

Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot on tänään päät­ty­neet ja kään­ne­tään kat­seemme jou­luun sekä kevään har­joi­tus­vuo­roille. Keväällä vuo­rot pysy­vät pää­osin ennal­laan. Muu­ta­maa uutta vuo­roa vielä sel­vi­te­tään suu­ren kysyn­nän vuoksi, näistä ilmoi­te­taan myö­hem­min. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten toi­vo­taan ilmoit­tau­tu­van har­joi­tus­vuo­roille myclu­bin kautta vuo­den lop­puun men­nessä. Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta keväällä tai olet kiin­nos­tu­nut uudesta vuo­rosta, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan. Vuo­ro­jen tie­dot ja val­men­ta­jat löy­ty­vät alla ole­vista linkeistä:

Rau­hal­lista jou­lua kai­kille ja näh­dään taas keväällä vuoroilla!

Lue lisää...

Sporttimestarin koulutus 5.12.

Viime aikoina on puhuttu pal­jon lii­kun­nan aiheut­ta­mien äkil­lis­ten ja rasi­tus­vam­mo­jen lisään­ty­mi­sestä lap­silla ja nuo­rilla. Tämä herät­tää huolta myös Sul­ka­se­tissa ja haluamme tar­jota lisää oppia seu­ra­lai­sille sul­ka­pal­lon tyy­pil­li­sistä vam­moista ja nii­den ehkäisystä.

UKK-​​instituutin Sport­ti­mes­tari Veli-​​Matti Talo­nen tulee pitä­mään Sul­ka­se­tin val­men­ta­jille, junio­reille, junio­rei­den van­hem­mille ja kai­kille muil­le­kin kiin­nos­tu­neille seu­ra­lai­sille tai seu­ran vuo­roilla pelaa­ville kou­lu­tusta sul­ka­pal­lon tyy­pil­li­sistä vam­moista ja nii­den ehkäisystä.

Sport­ti­mes­ta­rin kou­lu­tus pide­tään kes­ki­viik­kona 5.12. klo 18.30−21 ja paik­kana toi­mii Kauppi Sports Cen­ter (Kun­to­katu 17, 33520 Tam­pere). Ensin teo­riao­suus klo 18.30−19.30 Neu­vot­te­lu­tila 4:ssä, jonka jäl­keen klo 19.40−21 käy­tän­nön osuus Peilisalissa.

Jotta tie­de­tään alus­ta­vaa osal­lis­tu­ja­mää­rää, pyy­de­tään ilmoit­tau­tu­maan vii­meis­tään tiis­taina 4.12. säh­kö­pos­tilla moc.liamgnull@aloke.umeet. Kou­lu­tus on täy­sin ilmainen.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisä­tie­toa Sporttimestarista:

http://​www​.ter​veur​hei​lija​.fi/​b​l​ogi

https://​www​.poh​jo​la​ter​veys​.fi/​p​i​n​n​a​l​l​a​/​s​p​o​r​t​t​i​m​e​s​t​a​r​i​-​t​a​r​j​o​a​a​-​s​p​a​r​r​a​u​s​t​a​-​j​u​n​n​u​v​a​l​m​e​n​t​a​j​i​lle

Tie­toa lii­kun­ta­vam­moista ja nii­den ehkäisystä:

https://​www​.hs​.fi/​t​i​e​d​e​/​a​r​t​-​2​0​0​0​0​0​5​8​1​1​2​3​9​.​h​t​m​l​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​q​R​e​p​l​P​I​3​i​w​g​N​R​F​K​L​5​w​k​T​Z​Y​a​r​t​3​4​P​-​O​s​t​7​l​k​d​R​Z​n​t​k​-​X​J​T​i​B​0​5​C​K​L​f​HNg

http://​www​.ter​veur​hei​lija​.fi/​t​e​r​v​e​u​r​h​e​i​l​i​j​a​-​o​h​j​e​l​m​a​/​l​i​i​k​u​n​t​a​v​a​m​m​o​j​e​n​e​h​k​a​isy

Lue lisää...

Sulkasetin syyskokous 2018

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään lau­an­taina 17.11.2018 klo 14:00  ravin­tola Ukko­met­sossa, Kaup­pa­katu 16, Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys.
  5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, talous­ar­vio, jäsen­mak­su­jen suu­ruu­det ja joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot seu­raavalle toi­min­ta­kau­delle sekä tar­kas­te­taan seu­ran säännöt.
  6. Vali­taan seu­ran puheen­joh­taja ja joh­to­kun­nan muut jäsenet.
  7. Vali­taan kaksi toiminnan­tar­kas­ta­jaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat.
Lue lisää...

Seuraesittely ja peli-​​ilta 6.10.

Pime­ne­vien syy­sil­to­jen iloksi jär­jes­te­tään ensi lau­an­taina seu­rae­sit­tely ja peli-​​ilta. Tilai­suu­teen ovat ter­ve­tul­leita kaikki seu­ran jäse­net ja seu­ran vuo­roilla pelaa­vat sekä hei­dän per­heensä! Eril­listä ilmoit­tau­tu­mista ei tar­vita. Ter­ve­tu­loa mukaan!

seuratapahtuma_peliilta_2018_syksy

Lue lisää...

Timantticup sunnuntaina 7.10.

Timant­ticup tulee taas! Timant­ticup 4 pide­tään 7.10. Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kyseessä Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kisa, jossa kaikki saa­vat oman­ta­soi­sia pelejä ja pää­se­vät pitä­mään haus­kaa sul­ka­pal­lon parissa! Ilmoit­taudu mukaan! Tar­kem­mat tie­dot alla:

tc4-mainos

Lue lisää...

Junnuleiri 6.10.

Sul­ka­set jär­jes­tää loka­kuun alussa yhden päi­vän teho­lei­rin 7–18 –vuo­tiaille junio­ri­pe­laa­jille. Leiri on tar­koi­tettu kai­ken tasoi­sille pelaa­jille vasta-​​alkajista kil­pa­pe­laa­jiin. Katso tar­kem­mat tie­dot alta ja ilmoit­taudu pian!leiri2018_mainos

Lue lisää...