Harjoitusvuorojen joulutauko

Joulu on jo lähellä ja tämän vuoksi myös Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot syk­syn osalta päät­tyi­vät tällä vii­kolla (viikko 49). Vali­tet­ta­vasti Pohjois-​​Hervannan kou­lun vuo­roja ei pys­tytty jär­jes­tä­mään kol­mena viime viik­kona kou­lun salin remon­tin ja itse­näi­syys­päi­vän juh­lien vuoksi. Asiasta ilmoi­tet­tiin ko. vuo­ro­lai­sille heti asian sel­vit­tyä ja jär­jes­tet­tiin 2 kor­vaa­vaa har­joi­tus­ker­taa lau­an­taille Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella, jonne kum­pa­na­kin ker­tana yli 10 pelaa­jaa pääsi pai­kalle.  Pahoit­te­lemme peruun­tu­neita vuoroja!

Keväällä har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat näillä näky­min aiem­paan tapaan. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten osalta ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo auki ja tapah­tuu Sul­ka­se­tin jäsenrekisteri-​​, las­ku­tus– ja tapah­tu­ma­pal­velu myClu­bin kautta osoit­teessa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​l​o​gin. Kan­nat­taa ilmoit­tau­tua mah­dol­li­sim­man pian, sillä vuo­ro­jen vapaille pai­koille ale­taan otta­maan uusia pelaa­jia heti vuo­den vaih­teen jälkeen.

Mikäli haluat mukaan jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle keväälle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan niin hän voi vuo­den vaih­teen jäl­keen lisätä sinut vuo­rolle mukaan mah­dol­li­sesti vapau­tu­ville pai­koille. Har­joi­tus­vuo­rot ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vien link­kien takaa:

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!!

whatsapp-image-2017-12-10-at-17-19-45

Lue lisää...

Tähtikisat menestyksekkäästi ohi

Sul­ka­se­tin Täh­ti­ki­sat 2017 jär­jes­tet­tiin viime vii­kon­lop­puna 2.-3.12. Kisoissa oli pelaa­jia yhteensä 164 ja pelejä tuli kah­den päi­vän aikana yli 290. Jär­jes­te­lyt sujui­vat hyvin, pelit pysyi­vät lähes koko ajan aika­tau­lussa ja Sul­ka­set sai jär­jes­tet­tyä kaik­kiin tar­vit­ta­viin pelei­hin pis­teen­näyt­tä­jän. Muissa peleissä pelaa­jat oli­vat halun­neet jon­kun tutun pis­teen­näyt­tä­jäksi tai pelissä oli tuo­mari. Valion pelejä tuo­ma­roi Sul­ka­se­tin puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen ja naa­pu­ri­seura Man­sen Sulan Tarja Muikku. Syssy hoiti perin­tei­sesti kuu­lut­ta­mi­sen ja samalla Vic­to­rin myyn­ti­pis­tettä. Pai­kalla oli lisäksi jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja lou­nas kum­pa­na­kin pelipäivänä.

Myös tulok­sel­li­sesti Sul­ka­se­tilla meni kisoissa hyvin. Sul­ka­se­tin pelaa­jat saa­vut­ti­vat yhteensä 10 mita­lia ja 5 välie­rä­paik­kaa. Kul­taa tuli luo­kista MSA (Teemu Ekola), XDA (Jussi Moi­sio), MD35 (Ville Tuo­mi­nen) ja WDC (Tuuli Säy­nä­vä­järvi ja Ria Tuo­mi­nen), hopeaa luo­kista MDA (Teemu Ekola), MS35 (Sami Jär­vi­nen), WSC (Suvi Leh­ti­nen), WDA (Suvi Niemi), MD35 (Tommi Heik­kilä) ja XDC (Ria Tuo­mi­nen ja Aapo Saa­ri­nen) sekä 3/​4-​​sijoitukset luo­kista BSU13 (Jesse Vuo­rela), BSU15 (Aapo Saa­ri­nen), WSC (Ria Tuo­mi­nen), MDV (Roni Lyy­ti­nen) ja MDB (Tuo­mas Nevan­ranta ja Roope Mans­ne­rus). Onnit­te­lut kaikille!

Kii­tok­set hie­noista kisoista kai­kille osal­lis­tu­jille, kan­nus­ta­jille, tal­koo­väelle ja spon­so­reil­lemme K-​​Supermarket Län­si­portti, Solita, Hämeen kir­ja­paino, Tam­pe­reen Säh­kö­lai­tos, Ska­rak ja Vic­tor Fin­land! Alla muu­tama kuva kisoista, lisää kuvia löy­tyy täältätahtikisat17_2

tahtikisat17_1

Lue lisää...

Sulkasetin Tähtikisat 2017

Sul­ka­set jär­jes­tää 2.-3.12. kan­sal­li­set Täh­ti­ki­sat Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kisoissa on taso­luo­kat V, A, B, C sekä juniori– ja senio­ri­luok­kia. Pal­lot sisäl­ty­vät ilmoit­tau­tu­mis­mak­suun Valiossa. Kaikki junio­ri­luo­kat pela­taan yksi­päi­väi­senä sun­nun­taina. Hal­lilla on lou­nas tar­jolla kum­pa­na­kin päi­vänä käteis­mak­sua vas­taan. Peli­pai­kalta löy­tyy myös kah­vio, jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja Vic­to­rin myyn­ti­piste. Kiso­jen vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on huo­menna sun­nun­taina 19.11.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen, arvonta ja tulok­set löy­ty­vät osoit­teesta https://bad­min­ton­fin­land.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​rt/tournament.aspx?id=A4B161FE7123-​​4CE1-​​8A71-​​D6943F3280B9

Ter­ve­tu­loa kisaa­maan tai kat­so­maan sul­ka­pal­loa Suo­men hui­pulta! Kaikki seu­ra­lai­set ovat myös enem­män kuin ter­ve­tul­leita aut­ta­maan järjestelyissä!

img_0034

Lue lisää... Lue lisää...

Sulkasetin jäsentiedote 2017–2018

Syksy 2017

  • Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 49.
  • Junio­ri­pe­laa­jille jär­jes­te­tään leiri 16.-17.9.2017 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Lei­rioh­jel­maa on lau­an­taina klo 10–16 ja sun­nun­taina klo 10–15. Lei­ristä tulee eril­li­nen tie­dote vuo­roille ja seu­ran säh­köi­sille tiedotuskanaville.
  • Lau­an­taina lei­rioh­jel­man jäl­keen klo 16.30 pide­tään info-​​tilaisuus seu­ran aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen. Tilai­suu­dessa on kah­vi­tar­joilu. Tervetuloa!
  • Lau­an­taina n. klo 16.30 alkaa myös seu­ran syys­ta­pah­tuma Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Tuol­loin kaik­kien seu­ran jäsen­ten on mah­dol­lista pelailla sul­ka­pal­loa mak­sutta (ota peli­va­rus­teet mukaan), lisäksi tar­jolla on muka­vaa yhdes­sä­oloa, ja kevyttä ilta­pa­laa. Ilmoit­tau­tu­mi­set syys­ta­pah­tu­maan Sys­sylle (if.siklusnyssysnull@yssys, puh. 050 5166 167) 10.9.2017 mennessä.
  • Junio­reille jär­jes­te­tään Timantti-​​cup Man­sen Sulan toi­mesta su 22.10.2017. Kisa on tar­koi­tettu kai­kille junio­ri­pe­laa­jille tasosta riip­pu­matta. Tapah­tu­masta tulee lisä­tie­toa myöhemmin.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 2.-3.12.2017 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja juniori– ja senio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

Kevät 2018

  • Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19.

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivua.

Lue lisää...

Harjoitusvuorot alkavat

Syksy saa­puu ja kaikki seu­ran har­joi­tus­vuo­rot alka­vat jäl­leen vii­kolla 35. Mikäli haluat ilmoit­tau­tua jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan. Muu­tok­sena aiem­paan maa­nan­tain Pohjois-​​Hervannan junio­ri­vuoro pide­tään jat­kossa klo 17–18.30. Mui­den vuo­ro­jen aika­tau­lut ovat pysy­neet samana. Alta löy­ty­vät tar­kat tie­dot vuo­roista ja nii­den alkamispäivämäärät:

Seura jär­jes­tää syys­kau­den alka­mi­sen kun­niaksi myös sul­ka­pal­lo­lei­rin ja seura-​​tapahtuman 16.-17.9., näistä lisä­tie­toa tulossa pian.

Näh­dään reeneissä!

Lue lisää...