Seuraesittely ja peli-​​ilta 6.10.

Pime­ne­vien syy­sil­to­jen iloksi jär­jes­te­tään ensi lau­an­taina seu­rae­sit­tely ja peli-​​ilta. Tilai­suu­teen ovat ter­ve­tul­leita kaikki seu­ran jäse­net ja seu­ran vuo­roilla pelaa­vat sekä hei­dän per­heensä! Eril­listä ilmoit­tau­tu­mista ei tar­vita. Ter­ve­tu­loa mukaan!

seuratapahtuma_peliilta_2018_syksy

Lue lisää...

Timantticup sunnuntaina 7.10.

Timant­ticup tulee taas! Timant­ticup 4 pide­tään 7.10. Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kyseessä Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kisa, jossa kaikki saa­vat oman­ta­soi­sia pelejä ja pää­se­vät pitä­mään haus­kaa sul­ka­pal­lon parissa! Ilmoit­taudu mukaan! Tar­kem­mat tie­dot alla:

tc4-mainos

Lue lisää...

Junnuleiri 6.10.

Sul­ka­set jär­jes­tää loka­kuun alussa yhden päi­vän teho­lei­rin 7–18 –vuo­tiaille junio­ri­pe­laa­jille. Leiri on tar­koi­tettu kai­ken tasoi­sille pelaa­jille vasta-​​alkajista kil­pa­pe­laa­jiin. Katso tar­kem­mat tie­dot alta ja ilmoit­taudu pian!leiri2018_mainos

Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat 29.9.2018

Kevään kisoista innos­tu­neena Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa vielä toi­set har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​v. juh­la­vuo­den kun­niaksi. Kisat jär­jes­te­tään lau­an­taina 29.9.2018

Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on maa­nan­taina 24.9. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­tyy alla ole­vasta kuvasta.

Nyt siis kaikki taas mukaan pelaa­maan ja yhdessä pitä­mään yhtä mukava ja rento kil­pailu kuin viime kevää­nä­kin. Var­mis­tat­han paik­kasi pian, jotta mah­dut mukaan, koska viime kevään kisassa oli jo yli 100 pelaaja ja peli­paik­koja on rajallisesti.

harrastekisat0918_mainos

Lue lisää...

Perhesulkis alkaa

Sul­ka­set jär­jes­tää nyt syk­syllä uutena vuo­rona 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tet­tua Per­he­sul­kista. Vuo­rolla kehi­te­tään moto­ri­sia tai­toja ja silmä-​​käsi-​​koordinaatiota yhteis­ten leik­kien ja pelien avulla lii­kun­nan ilo huo­mioi­den. Katso alta tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­taudu mukaan!

perhesulkis2018

Lue lisää...

Minisulkis-​​tapahtuma 19.8.

Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Vara­lan urhei­luo­pis­ton kanssa Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen sun­nun­taina 19.8. klo 14–15.30. Tapah­tu­massa pää­see ilmai­seksi tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon ja liik­ku­maan yhdessä. Ohjaa­jina toi­mi­vat Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Sul­ka­se­tin val­men­ta­jat sekä Vara­lan liikunnanohjaajaopiskelijat.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

minisulkistapahtuma

Lue lisää...