Minisulkis-​​tapahtuma 19.8.

Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Vara­lan urhei­luo­pis­ton kanssa Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen sun­nun­taina 19.8. klo 14–15.30. Tapah­tu­massa pää­see ilmai­seksi tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon ja liik­ku­maan yhdessä. Ohjaa­jina toi­mi­vat Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Sul­ka­se­tin val­men­ta­jat sekä Vara­lan liikunnanohjaajaopiskelijat.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

minisulkistapahtuma

Lue lisää...

Syksyn harjoitusvuoroille ilmoittautuminen alkanut

Sul­ka­se­tin syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut. Viime kau­den vuo­ro­lai­set pys­ty­vät jo nyt varaa­maan paik­kansa vuo­roille myclu­bin (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) kautta. Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai yhteys­hen­ki­löön. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­koilla 35 tai 36 vuo­rosta riippuen.

Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

Uutena seu­ran toi­min­nassa alkaa Per­he­sul­kis, joka on tar­koi­tettu 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Tavoit­teena vuo­rolla on tar­jota nuo­rim­mil­le­kin lap­sille ja hei­dän van­hem­mille lii­kun­nan iloa ja yhdessä teke­mistä leik­kien ja sul­ka­pal­lon parissa. Tar­kem­paa tie­toa vuo­rosta löy­tyy täältä ja jos kiin­nos­tus heräsi jo, vuo­ron vetä­jään kan­nat­taa olla yhtey­dessä ja varata paik­kansa mah­dol­li­sim­man pian. Sul­ka­set jär­jes­tää myös sun­nun­taina 19.8. Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen, jossa Per­he­sul­kik­seen voi jo etu­kä­teen tutus­tua ilmai­seksi. Tapah­tu­masta tulossa myö­hem­min vielä lisätietoa.

Per­jan­tain junio­rien Perus­ryh­män paikka on pitä­nyt siir­tää syk­syksi väliai­kai­sesti Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­selle, koska Koi­vis­ton kou­lulla on remontti ja siellä lii­kun­ta­sali ei ole syk­syn aikana käy­tössä. Vuoro siir­tyy takai­sin Koi­vis­ton kou­lulle kevät­kau­delle. Vuo­ron aika ja hinta pysyy samana.

Näi­den lisäksi joi­ta­kin pie­niä muu­tok­sia vuo­roille on tul­lut, mutta har­joi­tus­vuo­ro­jen runko pysyy ennal­laan. Em. muu­tok­silla on pyritty käy­tän­nössä laajentamaan/​parantamaan seu­ran toi­min­taa. Ole yhtey­dessä vuo­ron val­men­ta­jaan, jos kysyt­tä­vää vuoroista/​vuorosta herää. Joil­la­kin vuo­roilla on vielä hiu­kan avoi­mena, millä hal­lilla vuo­rot ovat, mutta nekin yri­te­tään saada lähiai­koina var­mis­tet­tua. Myös muu­ta­mia val­men­ta­ja­muu­tok­sia on tul­lut, joten var­mis­ta­kaa vuo­ron tie­doista, kehen val­men­ta­jaan voitte olla yhteydessä.

Seura on lisäksi kesällä päi­vit­tä­nyt oman tie­to­suo­ja­se­los­teen EU:n uuden ylei­sen tietosuoja-​​asetuksen (GDPR) mukai­seksi ja se on löy­det­tä­vissä myclub-​​sivuston ala­pal­kista tai täältä.

Nau­tin­nol­lista kesän lop­pua kai­kille ja näh­dään syk­syllä reeneissä!

Lue lisää...

Kevään harjoitusvuorot päättyvät

Tou­ko­kuu koit­taa jäl­leen ja tämä tie­tää sul­ka­pal­lo­kau­den ja kevään har­joi­tus­vuo­ro­jen päät­ty­mistä. Tällä vii­kolla (vk 19) päät­ty­vät kaikki kou­lu­vuo­rot ja suu­rin osa hal­lien vuo­roista. Mikäli vuo­rosi jat­kuu vielä tämän vii­kon jäl­keen, vuo­ron val­men­taja on tästä ilmoittanut.

Ensi syk­sylle voi muu­ta­mille vuo­roille tulla muu­tok­sia, koska pyrimme toi­min­taamme kas­vat­ta­maan ja lisää­mään vuo­roja. Syk­syn vuo­roista ilmoi­te­taan vii­meis­tään elo­kuun alussa. Syk­syn vuo­rot alka­vat näillä näky­min elo­kuun lopussa eli vii­kolla 35. Mikäli sinua jo nyt kiin­nos­taisi jokin vuoro tai haluat jat­kaa vuo­rolla, ilmoit­taudu vuo­ron val­men­ta­jalle. Van­hat pelaa­jat pää­se­vät myös ilmoit­tau­tu­maan myclu­bin kautta, kun vuo­ro­jen tilanne var­mis­tuu ja ne lisä­tään myclu­biin. Tästä lai­te­taan täl­löin viestiä.

Muka­vaa kesää kaikille!

Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat 28.4.

Sul­ka­set jär­jes­tää lau­an­taina 28.4.2018 yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​vuotisjuhlavuoden kun­niaksi! Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Etsi alla ole­vasta kuvasta itsel­lesi sopi­vat luokat!

Kil­pai­lut alka­vat noin klo 9.00 aamulla. Kil­pai­lu­päivä aloi­te­taan suu­rim­milla luo­killa, jotka ovat toden­nä­köi­sesti mies­ten kak­sin­peli– ja nelin­pe­li­luo­kat. Kaikki alku­pe­lit pyri­tään pelaa­maan 3–4 pelaa­jan pooleissa/​lohkoissa, jat­ko­pe­lit cup-​​tyyliin, poo­lin voit­taja jatkoon.

Osal­lis­tu­mis­maksu kak­sin­pe­leissä on 18 €/​pelaaja ja nelin­pe­leissä 10 €/​pelaaja. Osal­lis­tu­mis­mak­susta lähe­te­tään lasku edus­ta­mal­lesi seu­ralle tai sinulle hen­ki­lö­koh­tai­sesti ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tilla. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ja puhe­lin­nu­me­rot kerä­tään tal­teen, jotta saa­daan tar­vit­taessa yhteyttä pelaa­jaan. Säh­kö­pos­tio­soit­teita ja puhe­lin­nu­me­roita voi­daan käyt­tää myös seu­raa­vien kiso­jen mark­ki­noin­tia varten.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään la 14.4. Jos sinulla on kil­pai­lu­li­senssi, ilmoit­taudu täällä. Jos sinulla ei ole lisens­siä, laita säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Ilmoita säh­kö­pos­tilla myös seu­rasi, jos edus­tat jotain seu­raa. Loh­koar­von­nat ja kiso­jen aika­taulu jul­kais­taan kisa­si­vuilla vii­meis­tään ke 25.4.

Ter­ve­tu­loa Sul­ka­se­tin harrastekisaan!sulkaset_harrastekisa_0418_mainos

Lue lisää...

Sulkasetin kevätkokous 2018

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 28.3.2018 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18,  33700  Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
  5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
  6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
  8. Kokouk­sen päättäminen
Lue lisää...

Harjoitusvuorojen joulutauko

Joulu on jo lähellä ja tämän vuoksi myös Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot syk­syn osalta päät­tyi­vät tällä vii­kolla (viikko 49). Vali­tet­ta­vasti Pohjois-​​Hervannan kou­lun vuo­roja ei pys­tytty jär­jes­tä­mään kol­mena viime viik­kona kou­lun salin remon­tin ja itse­näi­syys­päi­vän juh­lien vuoksi. Asiasta ilmoi­tet­tiin ko. vuo­ro­lai­sille heti asian sel­vit­tyä ja jär­jes­tet­tiin 2 kor­vaa­vaa har­joi­tus­ker­taa lau­an­taille Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella, jonne kum­pa­na­kin ker­tana yli 10 pelaa­jaa pääsi pai­kalle.  Pahoit­te­lemme peruun­tu­neita vuoroja!

Keväällä har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat näillä näky­min aiem­paan tapaan. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten osalta ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo auki ja tapah­tuu Sul­ka­se­tin jäsenrekisteri-​​, las­ku­tus– ja tapah­tu­ma­pal­velu myClu­bin kautta osoit­teessa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​l​o​gin. Kan­nat­taa ilmoit­tau­tua mah­dol­li­sim­man pian, sillä vuo­ro­jen vapaille pai­koille ale­taan otta­maan uusia pelaa­jia heti vuo­den vaih­teen jälkeen.

Mikäli haluat mukaan jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle keväälle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan niin hän voi vuo­den vaih­teen jäl­keen lisätä sinut vuo­rolle mukaan mah­dol­li­sesti vapau­tu­ville pai­koille. Har­joi­tus­vuo­rot ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vien link­kien takaa:

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!!

whatsapp-image-2017-12-10-at-17-19-45

Lue lisää...