A-P:lle kultaa Kesäyönturnauksessa

Sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin jär­jes­tämä perin­tei­nen Kesäyön­tur­naus pelat­tiin Kaa­ri­nassa 19.6.2010. Yksi­päi­väi­nen kisa venyi pik­ku­tun­neille asti nimensä mukai­sesti. Yli 130 pelaa­jaa sai naut­tia Kilos­por­tin hie­nosta tun­nel­masta taus­ta­musii­kin soi­dessa pelien aikana. Sul­ka­se­tin ainoana edus­ta­jana yöpe­leissä pelasi A-​​P Saarinen.

A-​​P ja Clea­rin Elias Kvist pela­si­vat hie­nosti MN-​​B –luo­kassa. Pojat hävi­si­vät ainoas­taan yhden erän tiu­kasti mutta muu­ten oli­vat suve­ree­neja kai­kissa nel­jässä  nelinpelissään.

Poik­keuk­sel­li­sesti nelu­rit aloi­tet­tiin poo­li­pe­leillä, minkä jäl­keen poo­lien par­haat jat­koi­vat semi­fi­naa­leilla ja lopuksi oli finaali. Semi­fi­naa­lissa poi­kien jyrän alle jäi pari Marko Leh­ti­nen Clear ja Ari Ääri Parba pis­tein 21–11 ja 21–13. Finaa­lissa kaa­tui sel­vin nume­roin Even kak­sikko Tomi Nurmi ja Juhani Uusi­talo pis­tein 21–13  ja 21–12.

Mie­len­kiin­toi­set peliajankohdat

Eri­koista hyvä­ta­soi­sissa nelu­reissa oli pelia­jan­kohta: semi­fi­naali alkoi kello 00:10 ja finaali n. 00:40! Tämä ei kui­ten­kaan tun­tu­nut hait­taa­van pelaa­mista. Kat­so­mossa alkoi väsy­mys jo näkyä mut­tei peli­ken­tällä. Kai­ken kaik­ki­aan tur­naus oli var­sin mie­leen­jäävä kokemus.

A-​​P osal­lis­tui myös Avoi­meen luok­kaan ja MK-​​B –luok­kaan kak­sin­pe­leissä. B-​​luokassa A-​​P ylsi 5–8 sijoille hävit­ty­ään puo­li­vä­lie­rässä kisan kak­ko­selle Clea­rin Teemu Van­ha­selle 2–0 erin 21–19 ja 21–7. Avoi­messa luo­kassa  Rasun Veikko Turu­nen oli A-P:tä parempi 2–0 heti ensim­mäi­sellä kier­rok­sella, erä­nu­me­rot oli­vat 21–15 ja 21–18 hyvän tais­te­lun jälkeen.

Kiso­jen tulok­set löy­ty­vät TÄSTÄ!