Sulkasetin kevätjuhla 2011

Monen vuo­den tauon jäl­keen päätti Sul­ka­se­tin joh­to­kunta jo tam­mi­kui­sessa kokouk­ses­saan yrit­tää jäl­leen ker­ran jär­jes­tää Sul­ka­se­tin perin­tei­sen kevät­juh­lan. Suu­ria toi­veita ei kui­ten­kaan elä­telty, sillä edel­li­set yri­tyk­set oli­vat kaa­tu­neet vähäi­seen osal­lis­tu­ja­mää­rään. Mutta kuin­kas tällä ker­taa kävikään?

Samana päi­vänä jär­jes­te­tyn kil­pa­ryh­män rac­ket­lon­tur­nauk­sen ja junio­rei­den seu­raot­te­lun uskot­tiin myös vähen­tä­vän ihmis­ten osal­lis­tu­mi­sin­toa. Kaikki pelot osoit­tau­tui­vat kui­ten­kin tur­hiksi, sillä juh­liin ilmoit­tau­tui lähes 70 osa­not­ta­jaa vau­vasta vaa­riin — kirjaimellisesti!

Kevät­juhla alkoi puheen­joh­ta­jan ter­ve­tu­los­a­noilla, jonka jäl­keen Syssy piti perin­tei­sen puheensa. Ohjelma jat­kui ren­nolla yhdes­sä­ololla, hyvällä ruu­alla, gril­laa­mi­sella, musii­killa sekä tans­silla ja leik­ki­mie­li­sellä kil­pai­lulla. Tans­sista vas­tasi aito kil­pa­tans­si­pari, joi­den suo­ri­tusta pojat ihmet­te­li­vät (kuvassa).

Juh­lissa pal­kit­tiin kun­nia­kir­joilla junio­reita reip­paasta asen­teesta ja aktii­vi­sesta kil­pai­le­mi­sesta. Pal­kit­ta­via löy­tyi kai­kista junio­ri­ryh­mistä eli Pohjois-​​Hervannasta, Ylö­jär­veltä, Koi­vis­ton­ky­lästä ja Sys­syn Sul­kik­sesta. Tämän lisäksi kun­nia­kir­jan sai myös pieni joukko muita aktii­vi­sia seuralaisia.

Koska osa­not­taja määrä oli näin hui­kea, tul­laan kevät­juh­lat jär­jes­tä­mään myös var­masti tule­vina vuo­sina. Kuvia kevät­juh­lasta löy­tyy Sul­ka­se­tin mediasalista!

Joh­to­kunta kiit­tää kaik­kia osal­lis­tu­jia ja toi­vot­taa läm­mintä kesää koko seuralle.