Syksyn harjoitusvuorot

Kesä­ree­nit ovat par­hail­laan menossa kovaa vauh­tia. Jos vielä haluat päästä mukaan kesän tekniikka-​​, fysiikka– tai peli­vuo­rolle, laita vies­tiä myclub@sul­ka­set.fi.

Syksy jo myös lähe­nee ja syk­syn har­ras­tus­ten etsi­mi­nen on parai­kaa käyn­nissä. Sul­ka­se­tilta löy­tyy har­joi­tus­vuo­roja kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille sul­ka­pal­lon ystä­ville per­he­sul­kik­sesta kilparyhmiin.

Syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen ava­taan viime kau­den vuo­ro­lai­sille myclu­bissa (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) elo­kuun alussa.

Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai laita säh­kö­pos­tia if.tesaklusnull@bulcym. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 (ma 26.8.2019 eteenpäin).

Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

Lisäksi alla ole­vista mai­nok­sista näet nopeasti syk­syn vuo­romme junio­reille ja aikuis­pe­laa­jille. Em. vuo­ro­jen lisäksi syk­sylle suun­ni­tel­laan fysiik­ka­vuo­roa, tästä lisä­tie­toa myöhemmin.

Ter­ve­tu­loa mukaan ja näh­dään vii­meis­tään syk­syn vuoroilla!

syksy19_jhsyksy19_ah