Hyvää joulua ja liikunnallista uutta vuotta 2020

Kii­tos kai­kille kulu­neesta syk­systä! Har­joi­tus­kausi alkaa olla pää­tök­sessä, kun tällä vii­kolla päät­ty­vät syk­syn vii­mei­set laji­vuo­rot ja ensi vii­kolla fysiik­ka­vuoro. Vuo­den alusta vii­kolta 2 alkaen vuo­rot läh­te­vät käyn­tiin taas nor­maa­listi. Muu­ta­mia muu­tok­sia har­joi­tus­vuo­ro­jen kel­lo­nai­koi­hin ja val­men­ta­jiin on tul­lut kevääksi, mutta pää­osin vuo­rot pysy­vät ennal­laan. Seu­ran toi­minta myös laa­jen­tuu edel­leen, sillä keväällä alka­vat nais­ten har­joi­tus­vuoro maa­nan­tai­sin ja uusi aikuis­har­ras­ta­jien vuoro keskiviikkoisin.

Jos haluat ensi vuo­den alusta aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta tai lisätä har­joi­tus­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roja, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan tai laita vies­tiä osoit­tee­seen if.tesaklusnull@bulcym. Kaikki vuo­rot löy­ty­vät seu­ran myclub-​​palvelusta sekä alla ole­vista linkeistä:

Hyvää ja rau­hai­saa jou­lua kai­kille! Näh­dään ensi vuonna!

DSC00872