Sulkasetin harrastekisat keväällä

Sul­ka­se­tin kevään har­ras­te­ki­sat jär­jes­te­tään lau­an­taina 4.4.2020 Raho­lan Sul­kik­sessa. Kisoissa on luok­kia kai­kentasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen ‮if.tesaklus@tasik‬. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 28.3.2020. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­ty­vät alta. Ter­ve­tu­loa mukaan!

sulkaset_harrastekisa_040420_mainos