Sulkaset keskeyttää toimintansa 29.3.2020 asti — Sulkaset suspends activities until 29.3.2020

Sul­ka­set ry suh­tau­tuu vaka­vasti ja vas­tuul­li­sesti liik­keellä ole­van koro­na­vi­ruk­sen (COVID-​​19) aset­ta­maan terveysuhkaan.

Suo­men val­tio­neu­vos­ton tors­taina 12.3.2020 anta­mien lin­jaus­ten joh­dosta on Sul­ka­set on päät­tä­nyt kes­keyt­tää seu­ran har­joi­tus– ja kil­pai­lu­toi­min­nan 13.3.-29.3.2020 väli­seksi ajaksi. Seu­ran joh­to­kun­nan teke­män pää­tök­sen taus­talla on val­tio­neu­vos­ton suo­si­tus rajoit­taa tar­tun­to­jen vähen­tä­mi­seksi ei-​​välttämätöntä toi­min­taa, kuten lähi­kon­tak­teja har­ras­te­toi­min­nassa ja muulla vapaa-​​ajalla.

Toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen tar­koit­taa seuraavaa:

  • Seu­ran har­joi­tus­ryh­missä ei ole toi­min­taa 13.3.-29.3.2020 väli­senä aikana.
  • Timant­ticup 7 –kil­pailu 29.3.2020, jossa Sul­ka­se­tilla on jär­jes­tä­mis­vuoro, siir­re­tään myö­hem­pään ajankohtaan.
  • Lähei­sen ajan­koh­tansa vuoksi myös Sul­ka­se­tin Har­ras­te­ki­sat 4.4.2020 siir­re­tään varo­toi­men­pi­teenä myö­hem­pään ajankohtaan.

Har­joi­tus­ryh­mien kes­keyt­tä­mi­sestä ei anneta hyvi­tystä, koska toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen perus­tuu val­tio­neu­vos­ton suo­si­tuk­seen rajoit­taa ei-​​välttämätöntä toi­min­taa. Seura ei myös­kään pysty vähen­tä­mään mm. kent­tien vuo­kra­kus­tan­nuk­si­aan siitä huo­li­matta, että har­joi­tuk­sia ei jär­jes­tetä. Mah­dol­li­suuk­sien mukaan kor­vaa­via ker­toja voi­daan yksi­tyis­ten hal­lien vuo­roilla pyr­kiä jär­jes­tä­mään tou­ko­kuulle. Kil­pai­lu­jen tule­vat päi­vä­mää­rät ilmoi­te­taan myöhemmin.

Seura tie­dot­taa toi­min­nan jat­ku­mi­sesta ja tilan­teen mah­dol­li­sesta muut­tu­mi­sesta ennen maa­lis­kuun lop­pua säh­kö­pos­titse, net­ti­si­vuilla ja Face­boo­kissa. Jäse­niä pyy­de­tään seu­raa­maan tiedotuskanavia.

Lisä­tie­toja toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sestä antaa seu­ran puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) seu­raa val­ta­kun­nal­lista ja kan­sain­vä­listä tilan­netta ja antaa ohjeita tar­tun­to­jen ehkäi­syssä osoit­teessa www​.thl​.fi.

—————————————————————————————————————-

Sul­ka­set ry takes seriously and res­pon­sibly the health threat posed by the coro­na­vi­rus (COVID-​​19).

Due to the Govern­ment of Finland’s gui­de­li­nes issued on Thurs­day 12 March 2020, Sul­ka­set has deci­ded to sus­pend the club’s trai­ning and com­pe­ti­tion acti­vi­ties from March 13 until March 29, 2020. The policy adop­ted by the club’s board is based on the Government’s recom­men­da­tion to limit non-​​essential acti­vi­ties such as close con­tact in rec­rea­tio­nal acti­vi­ties and other lei­sure acti­vi­ties to reduce infection.

Sus­pen­sion means:

  • There is no acti­vity in the trai­ning groups from March 13 until March 29, 2020.
  • Timant­ticup 7 –com­pe­ti­tion will not be held on March 29, 2020, but will be postponed.
  • Because of short amount of time, also Hobby tour­na­ment on April 4, 2020, will be postponed.

The club informs about the con­ti­nua­tion of acti­vi­ties and pos­sible chan­ges in the situa­tion via e-​​mail, web­site and on Face­book. Mem­bers are asked to fol­low the news channels.

For more infor­ma­tion on the sus­pen­sion, please con­tact chair­man of the club, Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

The Natio­nal Ins­ti­tute for Health and Wel­fare (THL) moni­tors the natio­nal and inter­na­tio­nal situa­tion and pro­vi­des gui­dance on infec­tion pre­ven­tion at www​.thl​.fi.