Seu­ran tuki junnuleireille

Jokai­nen seu­ran juniori voi anoa tukea eri­lai­sille sul­ka­pal­lo­lii­ton tai seu­ro­jen jär­jes­tä­mille lei­reille. Tuen myön­tä­mi­sen kri­tee­rinä on seu­ran har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­mi­nen. Tukea hae­taan ohei­sella lomakkeella.

Tukia­no­mus

Täh­dellä(*) mer­ki­tyt koh­dat ovat pakollisia!

Junio­rin nimi*

Huol­ta­jan nimi*

Lei­rin nimi*

Ajan­kohta*

Kus­tan­nuk­set*

Säh­kö­posti

captcha

Syötä yllä oleva var­menne alla ole­vaan kenttään