Varus­teet

Sul­ka­pal­lon pelaa­jan tär­keim­mät varus­teet ovat maila ja hyvät sisä­pe­li­ken­gät (vaa­lea­poh­jai­set). Liian pak­su­poh­jai­set ja pai­na­vat ken­gät eivät sovi sul­ka­pal­lon pelaa­mi­seen. Sopiva maila aloit­te­li­jalle mak­saa n. 30–50€ ja niitä löy­tyy urhei­lu­kau­poista sekä suu­rim­mista mar­ke­teista. Mai­lan tulisi olla mah­dol­li­sim­man kevyt (alle 90 g), jotta väl­ty­tään rasitusvammoilta.

Sopiva vaa­te­tus koos­tuu yleensä esim. t-​​paidasta ja short­seista, joi­den päällä on veryt­te­ly­asu alku­läm­mit­te­lyä varten.

Pal­lot

Sul­ka­pal­loa voi­daan pelata muo­vi­silla tai sul­kai­silla  pal­loilla eli “aidoilla sulilla”. Aloit­te­le­ville pelaa­jille muo­vi­pal­lot ovat sopi­via, koska nii­den kes­tä­vyys on parempi ja ne tule­vat näin ollen edul­li­sem­maksi. Maa­nan­tain ja per­jan­tain har­joi­tus­vuo­roilla muo­vi­pal­lot kuu­lu­vat harjoitusvuoromaksuun.

Kil­pa­pe­laa­jat käyt­tä­vät ainoas­taan aitoja sul­ka­pal­loja nii­den yli­voi­mais­ten lento-​​ominaisuuksien vuoksi. Aitoja sul­ka­pal­loja käy­te­tään kai­killa kil­pa­pe­laa­jien har­joi­tus­vuo­roilla ja pelaa­jien on han­kit­tava ne itse.