Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Kau­det ovat kevät ja syksy. Val­men­ta­jat valit­se­vat kil­pa­ryh­mien pelaa­jat. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä myös seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poik­keuk­sena Per­he­sul­kik­seen osal­lis­tu­vat sekä joil­la­kin vuo­roilla mui­den sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen vie­rai­le­vat pelaa­jat, jos vuoro ei ole täyt­ty­nyt Sul­ka­se­tin jäse­nistä. Har­joi­tus­vuo­rot löy­ty­vät myös seu­ran myClub-​​palvelusta.

Kil­pa­ryhmä Rahola

 • Tiis­tai­sin klo 19.00−21.00 (alkaen 7.1.)
 • Raho­lan Sul­kis, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Hinta 190€/kausi
 • Val­men­taja: A-​​P Saa­ri­nen, 040 753 64 65

Kil­pa­ryhmä Kauppi

 • Tors­tai­sin klo 18.00−20.00 (alkaen 9.1.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Hinta 190€/kausi
 • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74

Nais­ten tree­ni­ryhmä Tennari

 • Nais­ten tree­ni­ryhmä kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille pelaajille
 • Hinta 130€ /​ kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 18.00−19.00 (13.1. alkaen)
 • Val­men­taja: Heidi Säk­ki­nen, 040 829 3486

Peli­vuoro Hervanta

 • Ilmai­nen peli­vuoro kai­kille seu­ra­lai­sille (jäsen­maksu tai per­he­jä­sen­maksu maksettu)
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 8.1.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • 2 kent­tää käy­tössä pelivuorolaisille

Fysiik­kat­ree­nit kevät 2020

 • Fysiik­kat­ree­nit joka toi­nen maa­nan­tai klo 19.30−21.00 alkaen 13.1. (parit­to­milla viikoilla)
 • Vara­lan urhei­luo­pis­ton kamp­pai­lusali, Vara­lan­katu 36, 33240 Tampere
 • Val­men­taja vaih­tuu. Osassa Vara­lan urhei­luo­pis­ton fysiik­ka­val­men­ta­jat (joka kol­mas kerta) ja osassa seu­ran valmentajat.
 • Hinta 90€/kevät
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen myclu­bin kautta.