Tampere Sulkapallo Ranking jatkuu

Tam­pere Sul­ka­pallo Ran­king on alka­massa jäl­leen, vielä tämä viikko aikaa ilmoit­tau­tua mukaan! Uutuu­tena nelu­ri­loh­kot nai­sille! Tar­kem­mat tie­dot löy­tyy Ran­kin­gin koti­si­vuilta.

tbr_mainos_2019

Lue lisää...

Seuratapahtuma 28.9.

Sul­ka­set jär­jes­tää jäse­nil­leen ja seu­ran vuo­roilla pelaa­ville yhtei­sen seu­ra­ta­pah­tu­man lau­an­taina 28.9. klo 16–20 Sys­syn Sul­kik­sessa. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!seuratapahtuma-2019

Lue lisää...

Liity seuraan ja lähde katsomaan SM-​​kisoja

Liity mukaan Sul­ka­se­tin hyvään seu­raan syk­syn aikana ja pää­set ensi keväänä kat­so­maan huip­pusul­ka­pal­loa ilmaiseksi!

Lisä­tie­toa seu­raan liit­ty­mi­sestä löy­tyy täältä.

Jos syk­syllä läh­det mukaan har­joi­tus­vuo­roille, seu­raan liit­ty­mi­nen tapah­tuu sitä kautta. Muu­ta­milla har­joi­tus­vuo­roilla löy­tyy vielä tilaa!

lippukamppis_sulkaset

Lue lisää...

Minisulkistapahtuma 20.8.

Sul­ka­set jär­jes­tää tiis­taina 20.8. Mini­sul­kis­ta­pah­tu­man 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Nyt on hieno mah­dol­li­suus läh­teä koko per­heen voi­min pitä­mään haus­kaa ja tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon! Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!minisulkistapahtuma2019

Lue lisää...

Syksyn harjoitusvuorot

Kesä­ree­nit ovat par­hail­laan menossa kovaa vauh­tia. Jos vielä haluat päästä mukaan kesän tekniikka-​​, fysiikka– tai peli­vuo­rolle, laita vies­tiä myclub@sul­ka­set.fi.

Syksy jo myös lähe­nee ja syk­syn har­ras­tus­ten etsi­mi­nen on parai­kaa käyn­nissä. Sul­ka­se­tilta löy­tyy har­joi­tus­vuo­roja kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille sul­ka­pal­lon ystä­ville per­he­sul­kik­sesta kilparyhmiin.

Syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen ava­taan viime kau­den vuo­ro­lai­sille myclu­bissa (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) elo­kuun alussa.

Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai laita säh­kö­pos­tia if.tesaklusnull@bulcym. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 (ma 26.8.2019 eteenpäin).

Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

Lisäksi alla ole­vista mai­nok­sista näet nopeasti syk­syn vuo­romme junio­reille ja aikuis­pe­laa­jille. Em. vuo­ro­jen lisäksi syk­sylle suun­ni­tel­laan fysiik­ka­vuo­roa, tästä lisä­tie­toa myöhemmin.

Ter­ve­tu­loa mukaan ja näh­dään vii­meis­tään syk­syn vuoroilla!

syksy19_jhsyksy19_ah

Lue lisää...

Kesä on täällä!

Kesä­kuu on alka­nut ja kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­neet. Ensi vii­kolla alkaa kesän peli­vuoro seu­ra­lai­sille ja sitä seu­raa­valla vii­kolla muut kesä­har­joi­tuk­set. Har­joi­tuk­set ovat löy­det­tä­vissä myclu­bissa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​f​l​o​w​/​e​v​e​n​t​s​/​p​u​b​lic.

Lähi­viik­koina tulee tie­toa myös syk­syn harjoitusvuoroista.

Aurin­koista kesää kaikille!img_20190602_135450

Lue lisää...