• A A A
 • Sulkasettilaiset urakoivat Pirkanmaan aluemestaruuskisoissa

  PN15 Palkintojenjako

  PN15 Pal­kin­to­jen­jako — Matias, Teemu, Mikael ja Tiitus

  Pir­kan­maan alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut pelat­tiin 18.12.2010 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Sul­ka­set­ti­lai­set pär­jä­si­vät hyvin  ja monet ura­koi­vat pelejä todella pal­jon yhden päi­vän aikana.

  Lue lisää...

  A-P:lle menestystä ESB:n kansainvälisessä juniorieliitissä

  ESB:n kan­sain­vä­li­nen junio­rie­liitti pelat­tiin Fore­ver –hal­lissa Espoossa 11.-12.12.2010. Sul­ka­se­tista Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pelasi alle 17-​​luokissa, Matias Polus ja Mikael Kuusisto molem­mat alle 13 –luo­kissa. Par­haasta tulok­sesta vas­tasi A-​​P MN-​​17 –luo­kassa pari­naan HBC:n Julius Pfa­ler Von. Pojat hävi­si­vät niu­kasti nelin­pe­lin finaa­lin erin 1–2.

   

  A-​​P ja Julius val­mis­tau­tu­massa nelinpeliin

   

  Lue lisää...

  Pohjois-​​Hervannan vuoro päättyy

  Vuoro päät­tyy syk­syn 2010 osalta ja jat­kuu taas tam­mi­kuussa 2011 eli  kah­tena maa­nan­taina 6.12. ja 13.12 ei enää ole har­joi­tuk­sia. Tar­kem­mat tie­dot vuo­ron jat­ku­mi­sesta uuti­soi­daan tällä sivus­tolla, mutta myös vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jalta voi tie­dus­tella asiaa.

  Lue lisää...

  Pirkanmaan Aluemestaruuskilpailut Ylöjärven Liikuntakeskuksessa 18.12.2010

  Pelat­ta­vat luokat:

  • Avoin
  • C-​​luokka
  • Har­ras­te­li­jat (ei kil­pail­leet kan­sal­li­sissa kisoissa 10 vuoteen)
  • Junio­rit 17,15,13,11
  • Senio­rit 35,45
  Lue lisää...

  Harrastevastaava sul​ka​set​.fi sivustolle

  Sul­ka­se­tin inter­net sivus­tolle tar­vit­tai­siin kipeästi har­ras­te­vas­taa­vaa. Toi­men­ku­vaan kuu­luisi lähinnä uuti­soida kaik­kea har­ras­te­toi­min­taan kuu­lu­vaa, kuten tule­via kil­pai­luja har­ras­ta­jille ja rapor­toida tulok­sia näistä kisoista. Jos sinua kiin­nos­taa aut­taa sivus­ton, har­raste toi­min­nan ja seu­ran kehit­tä­mi­sessä, niin ole hyvä ja ota yhteyttä Petri Moi­sioon: pete(at)sulkaset.fi tai lomak­keella joh­to­kun­nan sivuilta.

  Lue lisää...

  A-P:lle nelinpelipronssia Tammisaaren juniorieliitistä

  MN-​​17-​​luokan mita­lis­tit vasem­malta Cas­per, Samuli, Valt­teri, Elias, A-​​P ja Jiri

  Tam­mi­saa­ren jun­nue­liitti pelat­tiin 20.11.-21.11.2010. Sul­ka­se­tista osal­lis­tui kisoi­hin viisi pelaa­jaa. Par­hai­ten heistä menes­tyi­vät A-​​P Saa­ri­nen saa­den  MN-​​17 –luo­kassa prons­sia, sekä  Teemu Kujala ja Mikael Kuusisto, jotka  pää­si­vät prons­siot­te­luun MN-​​15-​​luokassa.

  Lue lisää...