• A A A
 • Sulkasettilaiset voittoisia Porissa ja Turussa

  Sul­ka­se­tin pelaa­jat osal­lis­tui­vat 24.9.2011 PoPyn (Porin Pyrintö) kan­sal­li­siin ja 1.10.2011 TuPyn (Turun Pyr­kivä) kan­sal­li­siin mai­nioin tulok­sin. Porissa finaa­lin löy­si­vät tiensä kaksi seu­ramme edus­ta­jaa niin MK-B:ssä kuin MN-B:ssä. Viik­koa myö­hem­min Turussa Sul­ka­set­ti­läi­nen osoit­tau­tui jäl­leen finaali kel­poi­seksi MK-B:ssä ja MN-B:ssä.

  Lue lisää...

  Jyväskylässä Sulkisleirillä

  Pojat marssiiYlö­jär­ven junio­reita oli mukana Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­ran kan­sain­vä­li­sellä lei­rillä 9–11.9.2011. Tutustu lyhyeen raport­tiin, jonka erään jun­nun isä ystä­väl­li­sesti kir­joitti ja otti vielä muu­ta­mia kuvia­kin kaupanpäälle.

  Lue lisää...

  Sasupan Startti 2011

  Sul­ka­se­tin kil­pa­ryhmä avasi kil­pai­lu­kau­tensa 3. — 4. syys­kuuta Savon­lin­nan Sul­ka­pal­lon jär­jes­tä­mässä senio­rie­lii­tissä. Mukana kisai­le­massa oli kolme kil­pa­ryh­män pelaa­jaa, jotka pela­si­vat yhteensä nel­jässä eri luokassa.

  Lue lisää...

  Ylöjärvellä alkaa uusi vuoro junioreille!

  Vaikka muut vuo­rot ovat­kin jo alka­neet, start­taa Ylö­jär­vellä vielä yksi uusi junio­ri­vuoro. Tämän vuo­ron on tar­koi­tus antaa uusille sul­ka­pal­lo­lu­pauk­sille hyvät perus­teet muka­valle kilpaharrastukselle.

  Lue lisää...

  Muutoksia Ylöjärven junioreiden harjoitteluun!

  Tiis­tai­sin har­joi­tel­laan tästä eteen­päin klo 18.00−19.30.  Tämä muu­tos kos­kee ainoas­taan tiis­taita, per­jan­taina har­joi­tel­laan nor­maa­listi klo 17.30−19.00.

  Lue lisää...

  Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

  Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

  Lue lisää...

  ABC luokkamestaruus 2011

  Luok­ka­mes­ta­ruuk­siin Sul­ka­set­tia lähti edus­ta­maan kolme kiven­ko­vaa peli­miestä. Kuinka pallo pysyi ken­tällä näin perus­kun­to­kau­den kynnyksellä?

  Lue lisää...