• A A A
 • Kevään 2011 harjoitusvuorot käynnistyvät

  Kevään 2011 har­joi­tus­vuo­rot Nobis alka­vat heti vuo­den alusta vii­kolla 1 (alkaen 3.1.). Myös uusia pelaa­jia ote­taan mukaan ryh­miin, tar­kem­min Nobis out­let asiasta voi tie­dus­tella kyseis­ten vuo­ro­jen vastuuvalmentajilta.

  Ylö­jär­ven har­joi­tus­vuo­rot alka­vat tiis­taina 11.1.2011

  Lue lisää...

  Pohjois-​​Hervannan vuoro päättyy

  Vuoro päät­tyy syk­syn 2010 osalta ja jat­kuu taas tam­mi­kuussa 2011 eli  kah­tena maa­nan­taina 6.12. ja 13.12 ei enää ole har­joi­tuk­sia. Tar­kem­mat tie­dot vuo­ron jat­ku­mi­sesta uuti­soi­daan tällä sivus­tolla, mutta myös vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jalta voi tie­dus­tella asiaa.

  Lue lisää...

  BestOnCourt

  Moi!

  Käy­kää tutus­tu­massa tans­ka­lai­seen pal­ve­luun nimeltä Bes­tOnCourt. Sivulta löy­tyy hui­kea määrä työ­ka­luja käy­tän­nön har­joit­te­luun. Teki­jöinä mm. Peter Gade ja Mor­ten Bjer­gen. Lisä­tie­toa ja kirjautumisohjeet:

  Lue lisää...

  Muutoksia junioreiden harjoitusvuoroihin 2010–2011

  Alla sel­vi­tetty suu­rim­mat muu­tok­set liit­tyen junio­rei­den har­joit­te­luun kau­della 2010–2011.

  Lue lisää...

  JySS:n kansainvälinen sulkapalloleiri 3.-5.9.2010

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen JySS:n kan­sain­vä­li­selle lei­rille on avattu. Leiri pide­tään 3.-5.9. Jyväs­ky­lässä Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa, ja pää­val­men­ta­jana toi­mii kah­den edel­li­sen vuo­den tapaan Jakob Toft Tans­kan Esb­jer­gistä. Jakob on toi­mi­nut aiem­min Tans­kan U15 ja U17 maa­jouk­kuei­den val­men­ta­jana, ja nykyi­sin hän on pää­val­men­ta­jana ESG:ssä, mikä on eräs Tans­kan par­haim­mista junnuseuroista.

  Lue lisää...

  Syksyn harjoitusvuorot käyntiin viikolla 35

  Kaikki junio­rei­den har­joi­tus­vuo­rot pamah­ta­vat käyn­tiin vii­kolla 35! Lisää tie­toa syk­syn 2010 har­joi­tus­vuo­roista Junio­rit » Harjoitusvuorot!

  Lue lisää...