• A A A
 • Sulkapallon Akaan Silkkipainoturnaus Toijalassa 06.10.2012

  Perin­teistä kisai­lua Toi­ja­lassa. Hyvä kil­pailu junio­reille ja har­ras­ta­jille. Koska kyseessä on har­ras­taja kil­pailu, muis­ta­kaa ilmoit­tau­tua Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella!

  Lue lisää...

  Harjoitusvuorot alkavat viikolla 35!

  Jun­nu­jen har­joi­tus­vuo­roi­hin vievä linkki kor­jattu 21.8.2012!!!

  Kaikki har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35. Tar­kista har­joi­tus­vuo­rosi ajan­kohta ohei­sista linkeistä:

  Uusien pelaa­jien kan­nat­taa ottaa yhteyttä itselle sopi­van vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan lisäin­foa varten :)

  Kesä on ohi!

  Lue lisää...

  Kilpaileminen kaudella 2012

  Kau­den 2012 kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy perin­tei­sesti Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton koti­si­vuilta, minkä innok­kaim­mat pelaa­jat lie­ne­vät jo huo­man­neet ja opis­kel­leet ulkoa.

  Kai­kille kisoi­hin aiko­ville muis­tu­tus Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­po­li­tii­kasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu ainoas­taan lii­ton Good­min­to­nin kautta ja mikäli kyseessä on kisa johon ilmoit­tau­du­taan säh­kö­pos­titse Sul­ka­se­tin jäse­net ilmoit­tau­tu­vat osoit­teessa ilmoit​tau​tu​mi​nen​.sul​ka​set​.fi. Yleensä kaik­kiin mui­hin kisoi­hin pys­tyy ilmoit­tau­tu­maan Good­min­to­nin kautta paitsi, jos kyseessä har­ras­ta­ja­kil­pailu esim. Toi­ja­lan Nordea-​​Turnaus.

  Kil­pai­luissa nou­da­te­taan tämän lisäksi Sul­ka­se­tin oma­vas­tuu käy­tän­töä. Jos seu­ran oma­vas­tuu käy­täntö ei ole tuttu, voit tutus­tua sii­hen täällä.

  Haus­kaa kil­pai­lu­kautta kai­kille Sulkasettiläisille!

  Arska lennossa

  Lue lisää...

  Jyväskylässä Sulkisleirillä

  Pojat marssiiYlö­jär­ven junio­reita oli mukana Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­ran kan­sain­vä­li­sellä lei­rillä 9–11.9.2011. Tutustu lyhyeen raport­tiin, jonka erään jun­nun isä ystä­väl­li­sesti kir­joitti ja otti vielä muu­ta­mia kuvia­kin kaupanpäälle.

  Lue lisää...

  Ylöjärvellä alkaa uusi vuoro junioreille!

  Vaikka muut vuo­rot ovat­kin jo alka­neet, start­taa Ylö­jär­vellä vielä yksi uusi junio­ri­vuoro. Tämän vuo­ron on tar­koi­tus antaa uusille sul­ka­pal­lo­lu­pauk­sille hyvät perus­teet muka­valle kilpaharrastukselle.

  Lue lisää...

  Muutoksia Ylöjärven junioreiden harjoitteluun!

  Tiis­tai­sin har­joi­tel­laan tästä eteen­päin klo 18.00−19.30.  Tämä muu­tos kos­kee ainoas­taan tiis­taita, per­jan­taina har­joi­tel­laan nor­maa­listi klo 17.30−19.00.

  Lue lisää...

  Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

  Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

  Lue lisää...