• A A A
 • Harjoitusvuorot alkavat viikolla 35!

  Jun­nu­jen har­joi­tus­vuo­roi­hin vievä linkki kor­jattu 21.8.2012!!!

  Kaikki har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35. Tar­kista har­joi­tus­vuo­rosi ajan­kohta ohei­sista linkeistä:

  Uusien pelaa­jien kan­nat­taa ottaa yhteyttä itselle sopi­van vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan lisäin­foa varten :)

  Kesä on ohi!

  Lue lisää...

  Kilpaileminen kaudella 2012

  Kau­den 2012 kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy perin­tei­sesti Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton koti­si­vuilta, minkä innok­kaim­mat pelaa­jat lie­ne­vät jo huo­man­neet ja opis­kel­leet ulkoa.

  Kai­kille kisoi­hin aiko­ville muis­tu­tus Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­po­li­tii­kasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu ainoas­taan lii­ton Good­min­to­nin kautta ja mikäli kyseessä on kisa johon ilmoit­tau­du­taan säh­kö­pos­titse Sul­ka­se­tin jäse­net ilmoit­tau­tu­vat osoit­teessa ilmoit​tau​tu​mi​nen​.sul​ka​set​.fi. Yleensä kaik­kiin mui­hin kisoi­hin pys­tyy ilmoit­tau­tu­maan Good­min­to­nin kautta paitsi, jos kyseessä har­ras­ta­ja­kil­pailu esim. Toi­ja­lan Nordea-​​Turnaus.

  Kil­pai­luissa nou­da­te­taan tämän lisäksi Sul­ka­se­tin oma­vas­tuu käy­tän­töä. Jos seu­ran oma­vas­tuu käy­täntö ei ole tuttu, voit tutus­tua sii­hen täällä.

  Haus­kaa kil­pai­lu­kautta kai­kille Sulkasettiläisille!

  Arska lennossa

  Lue lisää...

  Sulkasettilaiset voittoisia Porissa ja Turussa

  Sul­ka­se­tin pelaa­jat osal­lis­tui­vat 24.9.2011 PoPyn (Porin Pyrintö) kan­sal­li­siin ja 1.10.2011 TuPyn (Turun Pyr­kivä) kan­sal­li­siin mai­nioin tulok­sin. Porissa finaa­lin löy­si­vät tiensä kaksi seu­ramme edus­ta­jaa niin MK-B:ssä kuin MN-B:ssä. Viik­koa myö­hem­min Turussa Sul­ka­set­ti­läi­nen osoit­tau­tui jäl­leen finaali kel­poi­seksi MK-B:ssä ja MN-B:ssä.

  Lue lisää...

  Sasupan Startti 2011

  Sul­ka­se­tin kil­pa­ryhmä avasi kil­pai­lu­kau­tensa 3. — 4. syys­kuuta Savon­lin­nan Sul­ka­pal­lon jär­jes­tä­mässä senio­rie­lii­tissä. Mukana kisai­le­massa oli kolme kil­pa­ryh­män pelaa­jaa, jotka pela­si­vat yhteensä nel­jässä eri luokassa.

  Lue lisää...

  Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

  Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

  Lue lisää...

  ABC luokkamestaruus 2011

  Luok­ka­mes­ta­ruuk­siin Sul­ka­set­tia lähti edus­ta­maan kolme kiven­ko­vaa peli­miestä. Kuinka pallo pysyi ken­tällä näin perus­kun­to­kau­den kynnyksellä?

  Lue lisää...

  Kilparyhmän racketlonturnaus

  Muka­vat kisat jäl­leen ker­ran onnis­tu­neesti takana. Pasi ei vielä saa­nut­kaan pyt­tyä pysy­västi omak­seen kol­man­nella tar­vit­ta­valla kiin­ni­tyk­sellä. Sen sijaan tiu­koista semeista finaa­liin suo­riu­tui­vat Roni ja Tare, joista jäl­kim­mäi­nen oli­kin yllät­tä­vän kovassa kun­nossa ja voitti suo­ras­taan näy­tös­tyy­liin lop­puot­te­lun jo ennen vah­vinta laji­aan tennistä.

  Lue lisää...