• A A A
 • Sulkapallon Akaan Silkkipainoturnaus Toijalassa 06.10.2012

  Perin­teistä kisai­lua Toi­ja­lassa. Hyvä kil­pailu junio­reille ja har­ras­ta­jille. Koska kyseessä on har­ras­taja kil­pailu, muis­ta­kaa ilmoit­tau­tua Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella!

  Lue lisää...

  Kilpaileminen kaudella 2012

  Kau­den 2012 kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy perin­tei­sesti Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton koti­si­vuilta, minkä innok­kaim­mat pelaa­jat lie­ne­vät jo huo­man­neet ja opis­kel­leet ulkoa.

  Kai­kille kisoi­hin aiko­ville muis­tu­tus Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­po­li­tii­kasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu ainoas­taan lii­ton Good­min­to­nin kautta ja mikäli kyseessä on kisa johon ilmoit­tau­du­taan säh­kö­pos­titse Sul­ka­se­tin jäse­net ilmoit­tau­tu­vat osoit­teessa ilmoit​tau​tu​mi​nen​.sul​ka​set​.fi. Yleensä kaik­kiin mui­hin kisoi­hin pys­tyy ilmoit­tau­tu­maan Good­min­to­nin kautta paitsi, jos kyseessä har­ras­ta­ja­kil­pailu esim. Toi­ja­lan Nordea-​​Turnaus.

  Kil­pai­luissa nou­da­te­taan tämän lisäksi Sul­ka­se­tin oma­vas­tuu käy­tän­töä. Jos seu­ran oma­vas­tuu käy­täntö ei ole tuttu, voit tutus­tua sii­hen täällä.

  Haus­kaa kil­pai­lu­kautta kai­kille Sulkasettiläisille!

  Arska lennossa

  Lue lisää...

  Sulkasettilaiset voittoisia Porissa ja Turussa

  Sul­ka­se­tin pelaa­jat osal­lis­tui­vat 24.9.2011 PoPyn (Porin Pyrintö) kan­sal­li­siin ja 1.10.2011 TuPyn (Turun Pyr­kivä) kan­sal­li­siin mai­nioin tulok­sin. Porissa finaa­lin löy­si­vät tiensä kaksi seu­ramme edus­ta­jaa niin MK-B:ssä kuin MN-B:ssä. Viik­koa myö­hem­min Turussa Sul­ka­set­ti­läi­nen osoit­tau­tui jäl­leen finaali kel­poi­seksi MK-B:ssä ja MN-B:ssä.

  Lue lisää...

  Jyväskylässä Sulkisleirillä

  Pojat marssiiYlö­jär­ven junio­reita oli mukana Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­ran kan­sain­vä­li­sellä lei­rillä 9–11.9.2011. Tutustu lyhyeen raport­tiin, jonka erään jun­nun isä ystä­väl­li­sesti kir­joitti ja otti vielä muu­ta­mia kuvia­kin kaupanpäälle.

  Lue lisää...

  Sasupan Startti 2011

  Sul­ka­se­tin kil­pa­ryhmä avasi kil­pai­lu­kau­tensa 3. — 4. syys­kuuta Savon­lin­nan Sul­ka­pal­lon jär­jes­tä­mässä senio­rie­lii­tissä. Mukana kisai­le­massa oli kolme kil­pa­ryh­män pelaa­jaa, jotka pela­si­vat yhteensä nel­jässä eri luokassa.

  Lue lisää...

  ABC luokkamestaruus 2011

  Luok­ka­mes­ta­ruuk­siin Sul­ka­set­tia lähti edus­ta­maan kolme kiven­ko­vaa peli­miestä. Kuinka pallo pysyi ken­tällä näin perus­kun­to­kau­den kynnyksellä?

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelun tulokset

  Sul­ka­set jär­jesti junio­ri­seu­raot­te­lun Clear/​MaSu/​Sulkaset 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Jouk­kue­ki­san hie­non kier­to­pal­kin­non vei sul­ka­pal­lo­seura Clear (kuvassa) Kaa­ri­naan 105 pis­teellä, onnea voit­ta­ja­seu­ralle! Toi­nen oli Sul­ka­set 53 pis­teellä ja kol­mas MaSu 30 pis­teellä. Pelejä pelat­tiin 55 pelaa­jan voi­min ja otte­luita ker­tyi kaik­ki­aan 119 kappaletta.

  Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät pai­na­malla tästä.

  Lue lisää...