• A A A
 • Junioriseuraottelun tulokset

  Sul­ka­set jär­jesti junio­ri­seu­raot­te­lun Clear/​MaSu/​Sulkaset 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Jouk­kue­ki­san hie­non kier­to­pal­kin­non vei sul­ka­pal­lo­seura Clear (kuvassa) Kaa­ri­naan 105 pis­teellä, onnea voit­ta­ja­seu­ralle! Toi­nen oli Sul­ka­set 53 pis­teellä ja kol­mas MaSu 30 pis­teellä. Pelejä pelat­tiin 55 pelaa­jan voi­min ja otte­luita ker­tyi kaik­ki­aan 119 kappaletta.

  Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät pai­na­malla tästä.

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelun pelaajat, luokat ja ottelukaavio

  Junio­ri­seu­raot­telu Clear/​MaSu/​Sulkaset pela­taan Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa la 7.5.2011  klo 10.00 alkaen. Pelit lop­pu­vat noin klo 17. Pelien välissä pide­tään noin tun­nin ruo­ka­tauko. Otte­lut pela­taan yhdek­sällä ken­tällä nume­ro­jär­jes­tyk­sessä. Otte­lu­jen tark­koja alka­mi­sai­koja ei ole mää­rätty vaan niitä pela­taan sitä mukaa kun kent­tiä ja pelaa­jia vapau­tuu. Seu­ralle ker­tyy piste jokai­sesta voi­te­tusta erästä kun otte­lussa pelaa­vat vas­tak­kain eri seu­ro­jen edustajat.

  Muis­ta­kaa olla ajoissa paikalla!

  Löy­dät otte­lu­kaa­vion klik­kaa­malla tästä

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelu 7.5.2011 Ylöjärvellä!

  Sul­ka­set jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Sulkaset-​​Clear  la 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Mah­dol­li­sesti myös Man­sen Sulan jouk­kue osal­lis­tuu seu­raot­te­luun. Tar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki Sul­ka­se­tin junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja, joita saa ostaa myös pai­kan päältä.

  Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 20.4.2011 men­nessä. Otte­lut pela­taan n. klo 10–17. Peli­pai­kalla tulee ole­maan mah­dol­li­suus oma­kus­tan­tei­seen ruo­kai­luun. Tar­kem­paa tie­toa aika­tau­lusta ym. toi­mi­te­taan ilmoit­tau­tu­neille lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa.

   

  Lue lisää...

  Hieno junioriseuraottelu Kaarinassa

  Sul­ka­se­tin 25-​​henkinen ryhmä kävi Clea­rin vie­raana Kaa­ri­nassa 23.10.2010. Aamulla kai­killa oli aikai­nen herä­tys, koska linja-​​autolla läh­det­tiin mat­kaan jo seit­se­män aikaan Sys­syn Sul­kik­sen edestä. Mat­kassa oli mukana sekä koke­neita jun­nu­pe­laa­jia että aivan vasta-​​alkajia ja usei­den pelaa­jien van­hem­pia.  Taisi toi­sia jän­nit­tää­kin enem­män tai vähem­män; oli­han kisa­reissu monelle ensimmäinen.

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelun ottelukaaviot

  Junio­ri­seu­raot­te­lun (23.10.2010 Kaa­ri­nassa) otte­lu­kaa­viot löy­ty­vät “lue lisää” –osiosta. Kai­kille ikä­ryh­mille on varattu 2 kent­tää pelejä var­ten. Pelejä on yhteensä 107 kpl  eli kai­kille tulee run­saasti pelejä. Van­hem­missa ikä­luo­kissa Clea­rilla on 2 jouk­kuetta. Otte­lut alka­vat klo 10  ja päät­ty­vät n. klo 17. Pelien välissä on ruo­ka­tauko klo 12–13 .

  Lue lisää...

  Lisätietoa junioreiden seuraottelusta

  Bussi kisoi­hin läh­tee la 23.10.2010 klo 7.00 Sys­syn Sul­kik­sen (Tam­pel­lan Espla­nadi 15 C) edestä. Ole ajoissa pai­kalla! Kisat pela­taan Nobis Kato Kilos­port –hal­lilla Kaa­ri­nassa ja ne alka­vat klo 10.

  Lue lisää...

  Ilmoittaudu seuraotteluun nyt!

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen junio­rei­den seu­raot­te­luun Sul­ka­set vs. Clear alkaa nyt. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 30.9. Kysy vielä lisää omalta val­men­ta­jal­tasi. Tar­koi­tus on, että kaikki seu­ran junio­rit läh­te­vät mukaan omasta tasosta riippumatta.

  Lue lisää...