• A A A
 • Muutoksia Ylöjärven junioreiden harjoitteluun!

  Tiis­tai­sin har­joi­tel­laan tästä eteen­päin klo 18.00−19.30.  Tämä muu­tos kos­kee ainoas­taan tiis­taita, per­jan­taina har­joi­tel­laan nor­maa­listi klo 17.30−19.00.

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelun tulokset

  Sul­ka­set jär­jesti junio­ri­seu­raot­te­lun Clear/​MaSu/​Sulkaset 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Jouk­kue­ki­san hie­non kier­to­pal­kin­non vei sul­ka­pal­lo­seura Clear (kuvassa) Kaa­ri­naan 105 pis­teellä, onnea voit­ta­ja­seu­ralle! Toi­nen oli Sul­ka­set 53 pis­teellä ja kol­mas MaSu 30 pis­teellä. Pelejä pelat­tiin 55 pelaa­jan voi­min ja otte­luita ker­tyi kaik­ki­aan 119 kappaletta.

  Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät pai­na­malla tästä.

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelu 7.5.2011 Ylöjärvellä!

  Sul­ka­set jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Sulkaset-​​Clear  la 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Mah­dol­li­sesti myös Man­sen Sulan jouk­kue osal­lis­tuu seu­raot­te­luun. Tar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki Sul­ka­se­tin junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja, joita saa ostaa myös pai­kan päältä.

  Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 20.4.2011 men­nessä. Otte­lut pela­taan n. klo 10–17. Peli­pai­kalla tulee ole­maan mah­dol­li­suus oma­kus­tan­tei­seen ruo­kai­luun. Tar­kem­paa tie­toa aika­tau­lusta ym. toi­mi­te­taan ilmoit­tau­tu­neille lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa.

   

  Lue lisää...

  Roni Ja Tare liekeissä Ylöjärvellä

  Sul­ka­se­tin Senio­rie­liitti pelat­tiin 19.-20.2.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Senio­ri­luo­kissa Sul­ka­se­tin Tarmo “Tare” Mar­ti­kai­nen voitti hyvä­ta­soi­sen MK35 –luo­kan ja saman seu­ran Sari “Poksu” Mik­ko­nen pari­naan Mika Siren MäSPS voit­ti­vat SN40– luo­kan. Ylei­sissä luo­kissa Roni Lyy­ti­nen osoitti mai­niota kevät­kun­toa sel­viy­ty­mallä kak­sois­mes­ta­riksi! Hän voitti MKA– ja MNA –luo­kat. Nelu­rissa hänen pari­naan pelasi Teemu Ekola.

  Lue lisää...

  Sulkasetin kevätkokous

  Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään tiis­taina 29.3.2011 klo 18:30 Ylö­jär­ven liikuntakeskuksessa.

  Lue lisää...

  Sulkasetin Seniorieliitin arvonta

  Sul­ka­se­tin Senio­rie­liit­ti­ki­san otte­luoh­jelma on arvottu ja jul­kaistu, löy­dät kaa­viot tut­tuun tapaan Tour­na­ment Softwa­ren sivuilta eli >täältä<.

  Lue lisää...

  Sulkasetin pelaajat menestyivät Mansen Sulan kilpailuissa

  Man­sen Sulan kan­sal­li­set kil­pai­lut pelat­tiin 15.1.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Sul­ka­set­ti­lai­set jyrä­si­vät monessa luo­kassa. Roni Lyy­ti­nen pelasi itsensä kak­sois­mes­ta­riksi voit­taen MKA –luo­kan ja MNA –luo­kan pari­naan juuri armei­jasta kotiu­tu­nut Teemu Ekola. Myös B-​​luokan voi­ton otti Sul­ka­se­tin Kimmo Turu­nen. Lukui­sia mui­ta­kin luok­ka­voit­toja ja finaa­li­paik­koja kir­jat­tiin sul­ka­set­ti­lais­ten nimiin.

  Lue lisää...