MyClub

Sul­ka­se­tin jäsenrekisteri-​​, laskutus-​​, tie­do­tus– ja tapah­tu­ma­pal­ve­luna on toi­mi­nut vuo­desta 2017 läh­tien myClub –toi­min­na­noh­jaus­pal­velu. Seu­ran myClub-​​sivut löy­ty­vät täältä.

MyClub-​​sivujen kautta onnis­tuu van­ho­jen vuo­ro­lais­ten ilmoit­tau­tu­mi­nen har­joi­tus­vuo­roille sekä omien vuo­ro­jen, las­ku­jen ja tule­vien tapah­tu­mien seu­raa­mi­nen. Lisäksi myClu­bin kautta voi lähet­tää vies­tiä vuo­ron val­men­ta­jalle tai myClub-​​vastaavalle. MyClu­bin kanssa toi­min­taa kehi­te­tään jat­ku­vasti eteen­päin, jotta saa­tai­siin lisää omi­nai­suuk­sia seu­ran ja seu­ra­lais­ten käyttöön.