Onko kisa­kär­pä­nen purais­sut? Tällä sivulla on yleistä tie­toa kil­pai­lu­toi­min­taan liittyen.

Miten löy­dän kisoja?

Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton (SSuL) sivuilta löy­dät kau­den kil­pai­lu­ka­len­te­rin ja tar­kem­mat kil­pai­lu­kut­sut. Käytä niitä vali­tes­sasi kisoja. Sul­ka­pal­lo­leh­dessä ole­vissa tie­doissa saat­taa toi­si­naan olla vir­heitä, jotka on kor­jattu netissä ole­vissa kutsuissa.

» SSuL — Kilpailutoiminta

Tukeeko seura?

Sul­ka­set tukee pelaa­jiensa kisa­käyn­tejä kor­vaa­malla osal­lis­tu­mis­mak­suja tie­tyin rajoituksin:

 • Sul­ka­set kus­tan­taa jäsen­mak­sun mak­sa­neille seu­ran jäse­nille, jotka eivät käy seu­ran har­joi­tus­vuo­roilla, seu­ran jär­jes­tä­mät sul­ka­pal­lo­kil­pai­lut (esim. Täh­ti­ki­sat ja Har­ras­te­ki­sat) sekä sul­ka­pal­lon aikuis­ten SM-​​kisat ja nuor­ten ja senio­rien SM-​​kisat.
 • Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­ville ja ikä­kausi­luo­kassa 19 tai sitä nuo­rem­missa ikä­luo­kissa pelaa­ville junio­ri­jä­se­nil­leen Sul­ka­set kus­tan­taa kaikki koti­maan sul­ka­pal­lo­kil­pai­lu­jen kilpailuluokat.
 • Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­ville aikuis­jä­se­nil­leen Sul­ka­set kus­tan­taa jäsen­mak­suun kuu­lu­vien kil­pai­lu­jen lisäksi 6 kil­pai­lu­luok­kaa /​ har­joi­tus­vuoro /​ kausi (syksy tai kevät), kui­ten­kin mak­si­mis­saan 12 kil­pai­lu­luok­kaa /​ kausi.
  • Kil­pai­lu­luo­kalla tar­koi­te­taan yhtä kak­sin­peli– tai (seka)nelinpeliluokkaa.
  • Seura kus­tan­taa ko. kau­den 6–12 ensim­mäistä luok­kaa, joi­hin pelaaja osallistuu.
  • Jos pelaaja jou­tuu luo­vut­ta­maan kisoissa luo­kan, johon on ilmoit­tau­tu­nut, tämä las­ke­taan mukaan seu­ran kus­tan­ta­miin luokkiin.
  • Enem­män­kin kil­pai­luja ja kil­pai­lu­luok­kia voi ja kan­nus­te­taan pelaa­maan, mutta nämä pelaaja kus­tan­taa itse.
 • Koska kil­pai­luo­sal­lis­tu­mis­mak­su­jen las­kut lähe­te­tään aina pelaa­jan edus­ta­malle seu­ralle, Sul­ka­set las­kut­taa mah­dol­li­set em. kiso­jen ja luok­kien lisäksi pela­tut luo­kat pelaa­jalta kau­den (kevät tai syksy) lopussa.
 • Tar­vit­taessa voi anoa kil­pai­luo­sal­lis­tu­mis­mak­sui­hin lisä­tu­kea seu­ralta. Ano­muk­set käsi­tel­lään seu­ran joh­to­kun­nassa tapaus­koh­tai­sesti pelaa­jan menes­tyk­sen ja seu­ran raha­ti­lan­teen mukaan.
 • Näi­hin käy­tän­töi­hin voi­daan tehdä jat­kossa tar­vit­taessa muu­tok­sia palaut­teen ja seu­ran raha­ti­lan­teen mukaan.

Pakol­li­nen kilpailulisenssi?

SSuL: “Pelaa­jan, joka osal­lis­tuu Sul­ka­pal­lo­lii­ton viral­lis­ta­maan (=kil­pai­lu­ka­len­te­rissa) kisaan on lunas­tet­tava kil­pai­lu­li­senssi. Tämä ei koske har­ras­te­luo­kassa kil­pai­le­via pelaa­jia.” Lisää tie­toa SSuL:n kil­pai­lu­toi­min­nan sivuilla.

Miten ilmoit­tau­dun?

Kil­pai­lu­ka­len­te­rissa ole­viin kisoi­hin ilmoit­tau­du­taan Tour­na­ment Software-​​järjestelmän kautta. Linkki jär­jes­tel­mään on SSuL:n kil­pai­lu­toi­min­nan sivuilla ja lisäksi jokai­sen kisa­ka­len­te­rissa ole­van kil­pai­lu­kut­sun yhtey­dessä. Lii­ton sivuilta löy­dät myös jär­jes­tel­män ohjeet.

HUOM! Mikäli kyseessä on kisat joi­hin ei voi osal­lis­tua Tour­na­ment Softwa­ren kautta, voit ilmoit­tau­tua nii­hin suo­raan kil­pai­lu­kut­sussa anne­tuin ohjein eli lähet­tä­mällä kisa­jär­jes­tä­jälle säh­kö­pos­tia. Täl­lai­sia kisoja ovat esi­mer­kiksi harrastajakilpailut.

Ilmoit­tau­duin kisoi­hin, mistä löy­dän nii­den otteluohjelman?

Otte­lu­kaa­viot (slan­gina myös “arvonta” tai “arpa”) aika­tau­lui­neen jul­kais­taan jär­jes­tä­jän toi­mesta vii­meis­tään viisi päi­vää ennen ko. kisoja täällä:

» Tour​na​ment​software​.com

Kisoja on helppo hakea osal­lis­tu­van pelaa­jan tai jär­jes­tä­vän seu­ran nimen avulla. Samoi­hin kaa­vioi­hin ilmes­ty­vät myös tulok­set kiso­jen jäl­keen. Tätä pal­ve­lua käyt­tä­vät siis kaikki suo­ma­lai­set sul­ka­pal­lo­seu­rat jär­jes­täes­sään SSuL:n kisa­ka­len­te­rissa ole­via kilpailuja.

Kisaon­nea kaikille!