Onko kisa­kär­pä­nen purais­sut? Tällä sivulla on yleistä tie­toa kil­pai­lu­toi­min­taan liittyen.

Miten löy­dän kisoja?

Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton (SSuL) sivuilta löy­dät kau­den kil­pai­lu­ka­len­te­rin ja tar­kem­mat kil­pai­lu­kut­sut. Käytä niitä vali­tes­sasi kisoja. Sul­ka­pal­lo­leh­dessä ole­vissa tie­doissa saat­taa toi­si­naan olla vir­heitä, jotka on kor­jattu netissä ole­vissa kutsuissa.

» SSuL — Kilpailutoiminta

Tukeeko seura?

Sul­ka­set tukee pelaa­jiensa kisa­käyn­tejä kor­vaa­malla osal­lis­tu­mis­mak­suja tie­tyin rajoi­tuk­sin. Seu­ran har­joi­tus­vuo­roilla kävi­jöille ja har­joi­tus­vuo­ro­mak­sun mak­sa­neille kus­tan­ne­taan kaikki koti­maan kil­pai­lu­jen osal­lis­tu­mis­mak­sut. Heille, jotka eivät käy seu­ran har­joi­tus­vuo­roilla, mutta ovat mak­sa­neet jäsen­mak­sun eli ovat seu­ran jäse­niä,  seura kus­tan­taa osal­lis­tu­mis­mak­sun nel­jään koti­maan kil­pai­luun kalen­te­ri­vuo­den aikana.

Pakol­li­nen kilpailulisenssi?

SSuL: “Pelaa­jan, joka osal­lis­tuu Sul­ka­pal­lo­lii­ton viral­lis­ta­maan (=kil­pai­lu­ka­len­te­rissa) kisaan on lunas­tet­tava kil­pai­lu­li­senssi. Tämä ei koske har­ras­te­luo­kassa kil­pai­le­via pelaa­jia.” Lisää tie­toa SSuL:n kil­pai­lu­toi­min­nan sivuilla.

Miten ilmoit­tau­dun?

Kil­pai­lu­ka­len­te­rissa ole­viin kisoi­hin ilmoit­tau­du­taan Tour­na­ment Software-​​järjestelmän kautta. Linkki jär­jes­tel­mään on SSuL:n kil­pai­lu­toi­min­nan sivuilla ja lisäksi jokai­sen kisa­ka­len­te­rissa ole­van kil­pai­lu­kut­sun yhtey­dessä. Lii­ton sivuilta löy­dät myös jär­jes­tel­män ohjeet.

HUOM! Mikäli kyseessä on kisat joi­hin ei voi osal­lis­tua Tour­na­ment Softwa­ren kautta, voit ilmoit­tuau­tua nii­hin suo­raan kil­pai­lu­kut­sussa anne­tuin ohjein eli lähet­tä­mällä kisa­jär­jes­tä­jälle säh­kö­pos­tia. Täl­lai­sia kisoja ovat esi­mer­kiksi harrastajakilpailut.

Ilmoit­tau­duin kisoi­hin, mistä löy­dän nii­den otteluohjelman?

Otte­lu­kaa­viot (slan­gina myös “arvonta” tai “arpa”) aika­tau­lui­neen jul­kais­taan jär­jes­tä­jän toi­mesta vii­meis­tään viisi päi­vää ennen ko. kisoja täällä:

» Tour​na​ment​software​.com

Kisoja on helppo hakea osal­lis­tu­van pelaa­jan tai jär­jes­tä­vän seu­ran nimen avulla. Samoi­hin kaa­vioi­hin ilmes­ty­vät myös tulok­set kiso­jen jäl­keen. Tätä pal­ve­lua käyt­tä­vät siis kaikki suo­ma­lai­set sul­ka­pal­lo­seu­rat jär­jes­täes­sään SSuL:n kisa­ka­len­te­rissa ole­via kilpailuja.

Kisaon­nea kaikille!