Mukaan seu­ran toimintaan

Sul­ka­se­tissa on pal­jon eri­lai­sia teh­tä­viä, joissa pie­ni­kin panos ede­saut­taa seu­ran toi­min­taa. Apuasi voi­daan tar­vita esim. kil­pai­lu­jen ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sessä, yhteis­kul­je­tuk­sissa tai vaik­kapa inter­net­si­vu­jen yllä­pi­tä­mi­sessä. Myös seu­ran joh­to­kun­nasta löy­tyy mie­len­kiin­toi­sia tehtäviä.

Val­men­nus ja ohjaus

Var­sin­kin alle 15 –vuo­tiai­den har­joi­tus­ryh­missä on yleensä tar­vetta apuoh­jaa­jille. Apuoh­jaa­jaksi voi ryh­tyä esi­mer­kiksi lap­sen van­hempi tai seu­rassa  pelaava nuori. Omaa peli­ko­ke­musta ei vält­tä­mättä tar­vita, mutta sul­ka­pal­lon perus­tei­den tun­te­mi­sesta on apua. Jos val­men­ta­mi­nen ja ohjaa­mi­nen kiin­nos­taa, ota roh­keasti yhteyttä Sul­ka­se­tin joh­to­kun­taan!