Kuinka liit­tyä seuraan?

Jos olet kiin­nos­tu­nut seu­raan liit­ty­mi­sestä, lähetä roh­keasti vapaa­muo­toi­nen hake­mus joh­to­kun­nalle “Ota yhteyttä” –sivulta.

Kerro vies­tissä nimesi, syn­ty­mä­ai­kasi, osoit­teesi, puhe­lin­nu­me­rosi ja se, mil­lai­sesta toi­min­nasta olet kiin­nos­tu­nut: uusista peli­ka­ve­reista, val­men­nuk­sesta, mah­dol­li­suu­desta osal­lis­tua kisoi­hin jne.

Jäsen­maksu

Jäsen­maksu on aikui­sille ja junio­reille 50 € ja per­heille 90€ (per­he­jä­sen­maksu). Jäsen­mak­sut las­ku­te­taan tam­mi­kuussa tai seu­raan liityttäessä.

Vuo­tui­seen jäsen­mak­suun sisältyy:

 • Seu­ran (ja samalla Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton) jäsenyys
 • Kes­ki­vii­kon peli­vuoro Pohjois-​​Hervannan kou­lulla, lisä­tie­toja löy­dät täältä.
 • Mah­dol­li­suus osal­lis­tua Sul­ka­pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­ka­len­te­rin kisoi­hin (hen­ki­lö­koh­tai­nen kil­pai­lu­li­senssi pitää mak­saa itse).
 • Seura mak­saa jäsen­mak­sun mak­sa­nei­den jäsen­ten osal­lis­tu­mi­sen seu­ran jär­jes­tä­miin sul­ka­pal­lo­ki­soi­hin (esim. Täh­ti­ki­sat, Har­ras­te­ki­sat) sekä sul­ka­pal­lon aikuis­ten SM-​​kisoihin ja nuor­ten ja senio­rien SM-​​kisoihin.
 • Mah­dol­li­suus käyt­tää seu­ran jän­ni­tys­ko­netta Raho­lan Sul­kik­sessa 20 €/​vuosi kor­vausta vas­taan, lisäin­foa löy­dät täältä.
 • Seura-​​asuja edul­li­seen hin­taan (mar​tek​man​.fi).

Har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut

Jäse­net mak­sa­vat jäsen­mak­sun lisäksi har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut keväi­sin ja syk­syi­sin sen mukaan, millä vuo­roilla käy­vät. Vuo­ro­mak­sut las­ku­te­taan kun­kin kau­den alussa.

HUOM! Har­joi­tus­vuo­ro­mak­suja ei hyvi­tetä takai­sin, vaikka pelaaja ei kävi­si­kään vuo­rolla kai­killa kerroilla.

Har­joi­tus­vuo­ro­mak­suun sisältyy:

 • Ko. vuo­ron kenttämaksut
 • Ohjattu val­men­nus ko. vuo­rolla (ei koske kes­ki­vii­kon vuoroa)
 • Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­ville ja ikä­kausi­luo­kassa 19 tai sitä nuo­rem­missa ikä­luo­kissa pelaa­ville junio­ri­jä­se­nil­leen Sul­ka­set kus­tan­taa kaikki koti­maan sul­ka­pal­lo­kil­pai­lu­jen kilpailuluokat.
 • Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­ville aikuis­jä­se­nil­leen Sul­ka­set kus­tan­taa jäsen­mak­suun kuu­lu­vien kil­pai­lu­jen lisäksi 6 kil­pai­lu­luok­kaa /​ har­joi­tus­vuoro /​ kausi (syksy tai kevät), kui­ten­kin mak­si­mis­saan 12 kil­pai­lu­luok­kaa /​ kausi.
  • Kil­pai­lu­luo­kalla tar­koi­te­taan yhtä kak­sin­peli– tai (seka)nelinpeliluokkaa.
  • Seura kus­tan­taa ko. kau­den 6–12 ensim­mäistä luok­kaa, joi­hin pelaaja osallistuu.
  • Jos pelaaja jou­tuu luo­vut­ta­maan kisoissa luo­kan, johon on ilmoit­tau­tu­nut, tämä las­ke­taan mukaan seu­ran kus­tan­ta­miin luokkiin.
  • Enem­män­kin kil­pai­luja ja kil­pai­lu­luok­kia voi ja kan­nus­te­taan pelaa­maan, mutta nämä pelaaja kus­tan­taa itse.
  • Koska kil­pai­luo­sal­lis­tu­mis­mak­su­jen las­kut lähe­te­tään aina pelaa­jan edus­ta­malle seu­ralle, Sul­ka­set las­kut­taa mah­dol­li­set em. kiso­jen ja luok­kien lisäksi pela­tut luo­kat pelaa­jalta kau­den (kevät tai syksy) lopussa.
  • Tar­vit­taessa voi anoa kil­pai­luo­sal­lis­tu­mis­mak­sui­hin lisä­tu­kea seu­ralta. Ano­muk­set käsi­tel­lään seu­ran joh­to­kun­nassa tapaus­koh­tai­sesti pelaa­jan menes­tyk­sen ja seu­ran raha­ti­lan­teen mukaan.