• A A A
 • Seuraesittely ja peli-​​ilta 6.10.

  Pime­ne­vien syy­sil­to­jen iloksi jär­jes­te­tään ensi lau­an­taina seu­rae­sit­tely ja peli-​​ilta. Tilai­suu­teen ovat ter­ve­tul­leita kaikki seu­ran jäse­net ja seu­ran vuo­roilla pelaa­vat sekä hei­dän per­heensä! Eril­listä ilmoit­tau­tu­mista ei tar­vita. Ter­ve­tu­loa mukaan!

  seuratapahtuma_peliilta_2018_syksy

  Lue lisää...

  Timantticup sunnuntaina 7.10.

  Timant­ticup tulee taas! Timant­ticup 4 pide­tään 7.10. Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kyseessä Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kisa, jossa kaikki saa­vat oman­ta­soi­sia pelejä ja pää­se­vät pitä­mään haus­kaa sul­ka­pal­lon parissa! Ilmoit­taudu mukaan! Tar­kem­mat tie­dot alla:

  tc4-mainos

  Lue lisää...

  Junnuleiri 6.10.

  Sul­ka­set jär­jes­tää loka­kuun alussa yhden päi­vän teho­lei­rin 7–18 –vuo­tiaille junio­ri­pe­laa­jille. Leiri on tar­koi­tettu kai­ken tasoi­sille pelaa­jille vasta-​​alkajista kil­pa­pe­laa­jiin. Katso tar­kem­mat tie­dot alta ja ilmoit­taudu pian!leiri2018_mainos

  Lue lisää...

  Sulkasetin harrastekisat 29.9.2018

  Kevään kisoista innos­tu­neena Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa vielä toi­set har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​v. juh­la­vuo­den kun­niaksi. Kisat jär­jes­te­tään lau­an­taina 29.9.2018

  Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on maa­nan­taina 24.9. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­tyy alla ole­vasta kuvasta.

  Nyt siis kaikki taas mukaan pelaa­maan ja yhdessä pitä­mään yhtä mukava ja rento kil­pailu kuin viime kevää­nä­kin. Var­mis­tat­han paik­kasi pian, jotta mah­dut mukaan, koska viime kevään kisassa oli jo yli 100 pelaaja ja peli­paik­koja on rajallisesti.

  harrastekisat0918_mainos

  Lue lisää...

  Perhesulkis alkaa

  Sul­ka­set jär­jes­tää nyt syk­syllä uutena vuo­rona 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tet­tua Per­he­sul­kista. Vuo­rolla kehi­te­tään moto­ri­sia tai­toja ja silmä-​​käsi-​​koordinaatiota yhteis­ten leik­kien ja pelien avulla lii­kun­nan ilo huo­mioi­den. Katso alta tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­taudu mukaan!

  perhesulkis2018

  Lue lisää...

  Minisulkis-​​tapahtuma 19.8.

  Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Vara­lan urhei­luo­pis­ton kanssa Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen sun­nun­taina 19.8. klo 14–15.30. Tapah­tu­massa pää­see ilmai­seksi tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon ja liik­ku­maan yhdessä. Ohjaa­jina toi­mi­vat Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Sul­ka­se­tin val­men­ta­jat sekä Vara­lan liikunnanohjaajaopiskelijat.

  Ter­ve­tu­loa mukaan!

  minisulkistapahtuma

  Lue lisää...

  Syksyn harjoitusvuoroille ilmoittautuminen alkanut

  Sul­ka­se­tin syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut. Viime kau­den vuo­ro­lai­set pys­ty­vät jo nyt varaa­maan paik­kansa vuo­roille myclu­bin (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) kautta. Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai yhteys­hen­ki­löön. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­koilla 35 tai 36 vuo­rosta riippuen.

  Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

  Uutena seu­ran toi­min­nassa alkaa Per­he­sul­kis, joka on tar­koi­tettu 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Tavoit­teena vuo­rolla on tar­jota nuo­rim­mil­le­kin lap­sille ja hei­dän van­hem­mille lii­kun­nan iloa ja yhdessä teke­mistä leik­kien ja sul­ka­pal­lon parissa. Tar­kem­paa tie­toa vuo­rosta löy­tyy täältä ja jos kiin­nos­tus heräsi jo, vuo­ron vetä­jään kan­nat­taa olla yhtey­dessä ja varata paik­kansa mah­dol­li­sim­man pian. Sul­ka­set jär­jes­tää myös sun­nun­taina 19.8. Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen, jossa Per­he­sul­kik­seen voi jo etu­kä­teen tutus­tua ilmai­seksi. Tapah­tu­masta tulossa myö­hem­min vielä lisätietoa.

  Per­jan­tain junio­rien Perus­ryh­män paikka on pitä­nyt siir­tää syk­syksi väliai­kai­sesti Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­selle, koska Koi­vis­ton kou­lulla on remontti ja siellä lii­kun­ta­sali ei ole syk­syn aikana käy­tössä. Vuoro siir­tyy takai­sin Koi­vis­ton kou­lulle kevät­kau­delle. Vuo­ron aika ja hinta pysyy samana.

  Näi­den lisäksi joi­ta­kin pie­niä muu­tok­sia vuo­roille on tul­lut, mutta har­joi­tus­vuo­ro­jen runko pysyy ennal­laan. Em. muu­tok­silla on pyritty käy­tän­nössä laajentamaan/​parantamaan seu­ran toi­min­taa. Ole yhtey­dessä vuo­ron val­men­ta­jaan, jos kysyt­tä­vää vuoroista/​vuorosta herää. Joil­la­kin vuo­roilla on vielä hiu­kan avoi­mena, millä hal­lilla vuo­rot ovat, mutta nekin yri­te­tään saada lähiai­koina var­mis­tet­tua. Myös muu­ta­mia val­men­ta­ja­muu­tok­sia on tul­lut, joten var­mis­ta­kaa vuo­ron tie­doista, kehen val­men­ta­jaan voitte olla yhteydessä.

  Seura on lisäksi kesällä päi­vit­tä­nyt oman tie­to­suo­ja­se­los­teen EU:n uuden ylei­sen tietosuoja-​​asetuksen (GDPR) mukai­seksi ja se on löy­det­tä­vissä myclub-​​sivuston ala­pal­kista tai täältä.

  Nau­tin­nol­lista kesän lop­pua kai­kille ja näh­dään syk­syllä reeneissä!

  Lue lisää...