• A A A
 • Sulkasetin harrastekisat keväällä

  Sul­ka­se­tin kevään har­ras­te­ki­sat jär­jes­te­tään lau­an­taina 4.4.2020 Raho­lan Sul­kik­sessa. Kisoissa on luok­kia kai­kentasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen ‮if.tesaklus@tasik‬. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 28.3.2020. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­ty­vät alta. Ter­ve­tu­loa mukaan!

  sulkaset_harrastekisa_040420_mainos

  Lue lisää...

  Hyvää joulua ja liikunnallista uutta vuotta 2020

  Kii­tos kai­kille kulu­neesta syk­systä! Har­joi­tus­kausi alkaa olla pää­tök­sessä, kun tällä vii­kolla päät­ty­vät syk­syn vii­mei­set laji­vuo­rot ja ensi vii­kolla fysiik­ka­vuoro. Vuo­den alusta vii­kolta 2 alkaen vuo­rot läh­te­vät käyn­tiin taas nor­maa­listi. Muu­ta­mia muu­tok­sia har­joi­tus­vuo­ro­jen kel­lo­nai­koi­hin ja val­men­ta­jiin on tul­lut kevääksi, mutta pää­osin vuo­rot pysy­vät ennal­laan. Seu­ran toi­minta myös laa­jen­tuu edel­leen, sillä keväällä alka­vat nais­ten har­joi­tus­vuoro maa­nan­tai­sin ja uusi aikuis­har­ras­ta­jien vuoro keskiviikkoisin.

  Jos haluat ensi vuo­den alusta aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta tai lisätä har­joi­tus­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roja, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan tai laita vies­tiä osoit­tee­seen if.tesaklusnull@bulcym. Kaikki vuo­rot löy­ty­vät seu­ran myclub-​​palvelusta sekä alla ole­vista linkeistä:

  Hyvää ja rau­hai­saa jou­lua kai­kille! Näh­dään ensi vuonna!

  DSC00872

  Lue lisää...

  Timantticup tulee taas

  Syk­syn Timant­ticup pide­tään sun­nun­taina 17.11.2019 Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sella. Kaikki junio­rit ovat ter­ve­tul­leita kisaa­maan ja pitä­mään haus­kaa! Tar­kem­mat tie­dot alla.tc6-mainos-sulkaset

  Lue lisää...

  Sulkasetin harrastekisat 2/​2019

  Sul­ka­se­tin syk­syn har­ras­te­ki­sat jär­jes­te­tään lau­an­taina 16.11.2019 Raho­lan Sul­kik­sessa. Kisoissa on luok­kia kai­ken tasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen ‮if.tesaklus@tasik‬. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 9.11. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­ty­vät alta. Ter­ve­tu­loa mukaan!

  sulkaset_harrastekisa_161119_mainos

  Lue lisää...

  Fysiikkavuoro alkaa

  Sul­ka­set aloit­taa yhteis­työssä Vara­lan urhei­luo­pis­ton kanssa Voi­man­Pol­kuun poh­jau­tu­van fysiik­ka­vuo­ron. Ensim­mäi­nen kerta pide­tään kes­ki­viik­kona 18.9. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!

  fysiikkavuoro-syksy19

  Lue lisää...

  Tampere Sulkapallo Ranking jatkuu

  Tam­pere Sul­ka­pallo Ran­king on alka­massa jäl­leen, vielä tämä viikko aikaa ilmoit­tau­tua mukaan! Uutuu­tena nelu­ri­loh­kot nai­sille! Tar­kem­mat tie­dot löy­tyy Ran­kin­gin koti­si­vuilta.

  tbr_mainos_2019

  Lue lisää...

  Seuratapahtuma 28.9.

  Sul­ka­set jär­jes­tää jäse­nil­leen ja seu­ran vuo­roilla pelaa­ville yhtei­sen seu­ra­ta­pah­tu­man lau­an­taina 28.9. klo 16–20 Sys­syn Sul­kik­sessa. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!seuratapahtuma-2019

  Lue lisää...